Foto: Záchranná zdravotná služba Bratislava

Na Slovensku plánujú výstavbu integrovaných bezpečnostných centier

Záchranný systém na Slovensku sa mení. Zatiaľ však ide najmä o úpravu kompetencií a plánovanie ďalších zmien. Slovenský parlament vo februári tohto roka schválil novelu zákona o integrovanom záchrannom systéme, ktorá posilňuje úlohu ministerstva vnútra ako strategického koordinačného orgánu a začleňuje Policajný zbor medzi základné záchranné zložky tohto systému. Novela zahŕňa tiež vznik integrovaných bezpečnostných centier a  vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Zdravotnícky denník zisťoval aktuálny vývoj situácie.

Niekoľko mesiacov po schválení zákona ministerstvo vnútra uvádza, že perspektívne počíta s vybudovaním integrovaných bezpečnostných centier, teda spoločných pracovísk základných zložiek integrovaného záchranného systému (IZS) a útvarov krízového riadenia, v každom krajskom meste. „Vzhľadom na finančnú náročnosť  je vybudovanie takýchto centier časovo zdĺhavejší proces. V prvom kole sa vybudujú integrované bezpečnostné centrá v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici. Následne sa predpokladá s vybudovaním takéhoto centra v Nitre,“ reagoval komunikačný odbor ministerstva.

Väčšia koordinácia

Výstavba integrovaných bezpečnostných centier v Košiciach a v Banskej Bystrici má byť financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. „V ďalších lokalitách pre výstavbu takýchto centier budú využité rozpočtové a mimorozpočtové prostriedky alebo čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie v rámci vyhlásených výziev,“ doplnil rezort.

Ministerstvo vnútra centrá opisuje ako „moderné krízové manažérske a technologické priestory s benefitom okamžitej bezprostrednej operatívnej a preventívnej spolupráce všetkých najdôležitejších záchranných zložiek v SR“. Očakáva od nich zvýšenie akcieschopnosti zložiek IZS a ich lepšiu koordináciu pri poskytovaní pomoci v tiesni a riešení mimoriadnych udalostí.  

Novelou zákona sa tiež posilnila pôsobnosť rezortu vnútra ako strategického koordinačného orgánu. „Úlohou rezortu vnútra je vypracovanie plánov spoločných postupov pri poskytovaní pomoci v tiesni. Dôležitou úlohou v tejto oblasti je zabezpečiť potrebnú informačno-komunikačnú infraštruktúru, ktorá umožní efektívnu komunikáciu medzi záchranných zložkami IZS,“ uviedol komunikačný odbor. Pre zvýšenie pripravenosti jednotlivých aktérov systému bude ministerstvo overovať odbornú spôsobilosť zamestnancov koordinačných stredísk IZS a realizovať odbornú prípravu jednotlivých zložiek.    

Nové zložky systému

Predtým mal Policajný zbor v rámci systému osobitné postavanie, ktoré bolo nedostatočne definované. Od nadobudnutia účinnosti novely zákona sa Policajný zbor zaradil medzi základne záchranné zložky. Podľa rezortu vnútra došlo k sprehľadneniu systému a zároveň sa stanovili jasné kompetencie zboru predovšetkým na mieste zásahu. „Vymedzili sa udalosti pri ktorých je veliteľom zásahu príslušník Policajného zboru,“ vysvetlili zástupcovia ministerstva.

Súčasťou novely zákona je zavedenie inštitútu akreditácie ostatných záchranných zložiek, ktorého cieľom je rozšíriť skupinu ostatných záchranných zložiek a tým aj zvýšiť kapacity štátu pri poskytovaní pomoci v tiesni. „Zároveň v rámci udeľovania akreditácie bude ministerstvo dbať o to, aby akreditované subjekty spĺňali podmienky uvedené v zákone. Splnenie týchto podmienok vytvára predpoklad, že subjekt, ktorému bola udelená akreditácia, bude dostatočne odborne pripravený na plnenie úloh v rámci IZS,“ tvrdí rezort. Medzi záchranné zložky by mala pribudnúť napríklad Slovenská inšpekcia životného prostredia, ktorá zabezpečuje úlohy v integrovanom záchrannom systéme počas udalostí, pri ktorých je ohrozené životné prostredie.

Odborná príprava zložiek IZS by mala podľa schváleného zákona zahŕňať okrem zásad organizácie a poskytovania pomoci aj zásady krízovej komunikácie, krízovej intervencie a psychosociálnej prvej pomoci či vzdelávania v cudzom jazyku.

Zákon upravil aj činnosť operátorov Operačného strediska záchrannej služby. Podľa ministerstva sa v rámci vypracovania spoločných postupov unifikovali procesy príjmanoa a spracovania tiesňových informácií na čísle tiesňového volania 112. Na celkové hodnotenie zmien poskytovania pomoci v tiesni je však podľa rezortu ešte skoro a treba si počkať, ako sa nové opatrenia vyplývajúce z novely zákona plne prejavia v aplikačnej praxi. 

Lucia Hakszer