Vizualizácia novej nemocnice v Humennom. Foto: Svet zdravia

Potreba vyšších investícií do nemocníc sa nezaobíde bez lepšieho plánovania, tvrdí ÚHP

Po dlhých rokoch zanedbaných investícií do štátneho zdravotníctva si viaceré nemocnice pripravili svoje rozvojové plány. Za posledné dva roky Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) pri ministerstve financií zhodnotili desať významných projektov v hodnote takmer tri miliardy eur.

Šesť z nich za 2,8 mld. eur zahŕňalo výstavbu celej nemocnice alebo nových pavilónov, pri zvyšných štyroch išlo o menšiu prístavbu a rekonštrukciu.

Vízia financovania z plánu obnovy

Hlavným dôvodom vyššieho počtu projektov bola vízia dostupného financovania z Plán obnovy a odolnosti SR vo výške približne jednej miliardy eur. „Hoci sú celkové náklady projektov výrazne nad rámec tejto sumy, je dobré, že nemocnice majú pripravené dlhodobé plány rozvoja. Využiť ich môžu v budúcnosti, ak sa nájdu ďalšie zdroje financovania,“ konštatuje ÚHP vo svojej analýze investícií.

ÚHP hlavné zistenia z hodnotení zhrnul do odporúčaní pri tvorbe projektov. „Do nemocníc potrebujeme investovať kvôli zlému technickému stavu a zastaranej dispozícii budov. Zlý stav spôsobili dlhoročné zanedbané investície. Starostlivosť je rozdelená do viacerých budov – pavilónov, čo nemocniciam neumožňuje rozvoj v súlade s medicínskymi trendmi,“ konštatuje ÚHP.

Investície v zdravotníctve je podľa analytikov potrebné plánovať na základe jasne stanovených priorít. „Keďže projekty sa pripravujú dlho a nedajú sa financovať všetky naraz, potrebujeme vedieť, v akom poradí sa do nich pustiť. Ministerstvo zdravotníctva by malo pomenovať investičné priority na základe postavenia nemocníc v rámci národnej siete a technického stavu infraštruktúry. Národnú sieť už pozná,“ poznamenáva ÚHP. Útvar je presvedčený, že ministerstvo zdravotníctva o technickom stave vie do určitej miery z predložených projektov, zatiaľ však chýba celkový obraz pre všetky nemocnice.

Vypracovanie jednotnej metodiky

Ministerstvo zdravotníctva by navyše podľa analytikov ÚHP malo zabezpečiť súlad pripravovaných projektov s prebiehajúcimi reformami a podľa nich projekty priorizovať. V prípade nemocníc je to hlavne reforma Optimalizácia siete nemocníc. „Väčšina projektov bola pripravená pred jej zverejnením začiatkom roka 2023. Nemocnice vplyv reformy počítali na základe čiastkových zverejnených informácií, preto by bolo vhodné súlad opätovne otestovať,“ pripomína ÚHP.

Analytici sú presvedčení, že rozsah pripravovaných projektov má zodpovedať potrebe. Navrhované úspory v hodnoteniach vyplývali najmä z úpravy rozsahu a majú viesť k efektívnejšiemu využívaniu lôžok. „To je aj cieľom optimalizácie siete nemocníc. Počet lôžok sa určuje na základe predpokladaného množstva výkonov, ktoré boli vo viacerých projektoch nerealistické,“ podotýka ÚHP.

Útvar odporúča, aby ministerstvo zdravotníctva vypracovalo jednotnú metodiku na analýzu nákladov a prínosov. „Modernizácie nemocníc majú veľa spoločenských prínosov, ktoré nie sú vyčíslené – kvalitnejšia starostlivosť, vyšší komfort pre pacientov aj personál či izby v lepšom štandarde. Ich vyčíslenie umožní lepšie porovnávať projekty medzi sebou,“ uzatvára ÚHP.

Jozef Brezovský