Ředitel nemocnice Havířov Norbert Schellong. Foto: Radek Čepelák

Operace robotem možná už příští rok. Ředitel havířovské nemocnice představil své plány

Videokonzultace, vzdálený monitoring pacientů či robotické operace. Havířovská nemocnice jde pod vedením vizionářského ředitele Norberta Schellonga technologicky kupředu a jedním z jejích užitečných nástrojů je v poslední době velmi skloňovaná telemedicína. O tom, jaké další projekty chce ředitel zrealizovat, kde sám hledá inspiraci a jak medicínu „na dálku“ vnímají jeho kolegové, se rozpovídal v rozhovoru pro Zdravotnický deník.

Jste členem mezinárodní asociace pro telemedicínu a také vědecké rady Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Jaké jsou představy těchto organizací do budoucna? Na čem aktuálně pracujete?

Jakákoliv zájmová asociace je vytvořená pro propagaci a podporu předmětu sdružení. V případě asociace pro telemedicínu se snažíme o její popularizaci, integraci, sdružování nových nápadů a zajímáme se o oblasti využití. Členství v této mezinárodní asociaci má v České republice několik dalších právnických fyzických osob a bylo by dobré, kdyby předávání zájmů a zkušeností bylo na intenzivnější úrovni. Ostravská lékařská fakulta i Vysoká škola báňská se prostřednictvím svých kateder bioinženýrství a informačních technologií chystají zavést distanční medicínu do svých výukových programů. Obě fakulty jsou také velmi aktivní i na poli testování nových technologií nebo v samotné pilotáži nových diagnostických programů.

V současné době chystáme evaluaci distančního monitoringu pohybového aparátu, kdy za pomoci takzvaných chytrých vložek monitorujeme pohyb dolních končetin například po traumatech a operacích kostí a kloubů dolních končetin. V budoucnu to bude využitelné i v plánovaných operačních výkonech v ortopedii a neurochirurgii, ale také v diabetologii v rámci syndromu diabetické nohy. Pracujeme také na projektu uplatnění telemedicíny u pacientů s roztroušenou sklerózou. Další projekty se chystají na podzim. Jedním z nich bude například intenzivní diagnostický monitoring v rámci našeho Centra obezity pro pacienty s BMI nad 35 s cílem zachytit nejenom efektivní úbytky váhy vlivem konzervativní či chirurgické léčby, ale zejména včasný záchyt přidružených onemocnění v příčinné souvislosti s obezitou neboli zlepšování již evidovaných komorbidit v důsledku úbytku váhy, nutričního režimu a zlepšování kondice.

Od roku 2015 se aktivně podílíte na vývoji a výzkumu distanční medicíny v České republice. Kde vnímáte v této oblasti největší posun?

Zejména ve vnímání telemedicíny jako užitečného nástroje samotnými lékaři a konečně také pochopení užitečnosti ze strany zdravotních pojišťoven, které by měly být akcelerátorem a koordinátorem v pilotních programech. Přestože někteří moji kolegové z jiných nemocnic stále opakují „naši lékaři to nechtějí, nevěří užitečnosti distanční medicíny“, já mám ze svého okolí, ať už se jedná o naši krajskou nemocnici Havířov nebo fakultní nemocnici v Ostravě, úplně opačný dojem. Dnes se hlásí samotní lékaři z různých specializací s dalšími nápady, jak distanční medicínu uplatnit v jejich oboru, případně s architekturou nového programu telemedicíny v různých diagnózách a podobně.

Havířovská nemocnice má ve spolupráci s Centrem telemedicínských služeb Fakultní nemocnice Ostrava projekt monitoringu pacientů s Parkinsonovou a Alzheimerovou chorobou v domácím prostředí pomocí vzdálené monitorace fyziologických funkcí jak pacienta samotného, tak blízké osoby, která s ním žije v domácnosti. Můžete tento projekt Zdravotnickému deníku přiblížit? Máte v plánu projekty podobného typu?

Na některá z těchto kognitivních onemocnění stále nemáme účinné léky, proto jejich progresi můžeme pouze zpomalovat, a to například právě telemedicínou. Projekt byl proto zacílen na pacienty v časně diagnostikované formě nemoci, na ty, kteří jsou stále ve svém přirozeném domácím prostředí, a ještě nepotřebuji ústavní specializovanou péči. Cílem bylo prokázat užitečnost distanční diagnostiky a včasné řešení fyziologických komorbidit pomocí cílené a včas poskytnuté intervence. Z mnoha nejen zahraničních studií vyplývá úzký vztah mezi fyzickým zdravím, respektive stabilním a nezhoršovaným chronickým stavem například kardiovaskulárních nemocí a progresí duševního onemocnění a následného zhoršení kognitivních funkcí. Monitorovali jsme taky pacientovo srdce, krevní tlak, noční saturaci nebo glykémii u cukrovkářů. Projekt byl iniciační a jeho sekundárním cílem bylo ověřit míru adherence, tedy zjistit schopnost využití těchto moderních trendů i pacienty, což se jednoznačně prokázalo. Abychom byli schopni navázat na zahraniční studie a prokázat vliv fyzického zdraví na progresi kognitivních poruch a onemocnění, bylo by třeba více času i pacientů. Jsme ale připraveni na něj navázat.

Hledáte hodně inspirace pro své cíle v zahraničí?

Pravidelně v zahraničí ověřujeme, jestli nápady, které máme s různými specialisty, již někdo nezavedl či neprokázal v případě studií, a někdy opravdu čerpáme zkušenosti ze zahraničí. Některé metody se snažíme adaptovat na náš zdravotnický systém a na českého pacienta, případně se je snažíme posunout ještě dál.

Nemocnice Havířov získala jako 13. nemocnice v Česku povolení Ministerstva zdravotnictví a přístrojové komise pro implementaci robotické chirurgie. Máte ambici, že by nemocnice mohla sloužit jako krajské edukační centrum robotické chirurgie. Jak jste daleko v tomto plánu?

V současné době prochází financování robota schvalovacím procesem našeho zřizovatele, kterým je krajský úřad Moravskoslezského kraje a taktéž provádíme tržní průzkum. Pokud vše půjde tak, jak má, měli bychom první kvartál příštího roku začít zejména s urologickou a chirurgickou operativou.

Jak se k telemedicíně staví zdravotníci v havířovské nemocnici?

V poslední době velmi aktivně. Chystáme se některé vybrané ambulance aktivně zapojit například do videokonzultací. V případě distanční diagnostiky máme za poslední tři roky odmonitorováno více než 200 pacientů. Tento rok je opravdu zlomový a jen v rámci našeho Centra obezity plánujeme zapojit do konce roku na 150 nových pacientů.

Nela Slivková