Ilustračné foto: Freepik

Pre Hlas je dôležitá prevencia, ale chce zmeniť aj systém financovania zdravotníctva

Politická strana Hlas – Sociálna demokracia sa dlhodobo udržiava v prieskumoch volebných preferencií na prvých priečkach a zdá sa, že zostaviť vládu bez nej bude po septembrových predčasných voľbách ťažké. Hlas vo svojom volebnom programe tvrdí, že zdraví ľudia tvoria zdravú krajinu a že žiadna iná oblasť spoločenského života nie je tak komplexná a dlhodobá ako zdravie. Zdravotnícky denník sa pozrel na zdravotnícku časť programov jednotlivých politických strán a zhrnie ich postupne v sérii článkov.

„Z odborného hľadiska je nespochybniteľné, že kvalitná a dlhodobá stratégia v oblasti prevencie a verejného zdravia bude viesť k zníženiu odvrátiteľných úmrtí, vrátane zníženia nákladov na liečbu napr. onkologických ochorení, ktorá je spravidla výrazne drahšia ako samotná prevencia. V neposlednom rade si uvedomujeme, že zdravá populácia zvyšuje produktivitu práce, čím následne vytvára vyššie národné bohatstvo, a tým aj rast HDP krajiny,“ konštatuje Hlas vo svojom programe.

Dôraz na prevenciu

Preto by chcel presadiť omnoho aktívnejší prístup a zodpovednosť zdravotných poisťovní, ktoré musia mať v rámci konkurencieschopnosti a plnenia parametrov kvality primárny záujem o to, aby mali zdravší poistný kmeň. „Rovnako máme záujem, aby všeobecní lekári, ktorí sú v najbližšom kontakte s pacientom a poznajú ho, omnoho aktívnejšie vystupovali v oblasti prevencie a minimalizácie škodlivého správania sa,“ uvádza politické strana.

Predovšetkým primárna prevencia, vrátane zdravého životného štýlu, je podľa nej najlacnejšou liečbou.

Hlas je presvedčený, že všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť musí byť dostupná pre pacientov v každom regióne. „Cieľom manažmentu pacienta je jeho vyliečenie v ambulancii a eliminácia využívania nemocničnej starostlivosti, ktorá je pre štát oveľa nákladnejšia,“ tvrdí Hlas. V rámci prevencie preto bude podporovať kúpeľnú liečebnú i rekondičnú starostlivosť.

Zmena systému financovania zdravotníctva

Hlas chce presadiť zmenu spôsobu výberu, rozsahu a spravovania prostriedkov verejného zdravotného poistenia s cieľom zabrániť špekulatívnemu odlivu zdrojov zo zdravotníctva. „Akákoľvek zmena systému financovania zdravotníctva si bude vyžadovať čas, úsilie a koordináciu zainteresovaných strán. Všetky zmeny však musia byť vykonané postupne a musia byť pozorne sledované, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov,“ približuje strana.

Ďalej tvrdí, že zmena systému verejného zdravotného poistenia nemôže dosiahnuť svoj cieľ bez vyriešenia nedofinancovania rezortu. Základom každého dobrého systému je podľa Hlasu stabilné a predvídateľné legislatívne i ekonomické prostredie. „Problematickým je predovšetkým výška úhrady štátu za takzvaných poistencov štátu, ktorá v súčasnosti nemá pravidlá. Táto platba štátu za svojich poistencov by mala byť minimálne vo výške odvodu z minimálnej mzdy. Spolu s rastom minimálnej mzdy by tak mala byť zabezpečená aj valorizácia príspevku štátu za svojich poistencov,“ píše Hlas vo volebnom programe. Takto definovanou základnou výškou odvodu za poistencov štátu sa podľa neho spolu s rastom minimálnej mzdy v medziročnom porovnaní zabezpečí aj každoročná valorizácia zdravotného odvodu za poistencov štátu.

Stabilizácia zdravotníckeho personálu

Krížové vlastníctvo nevníma Hlas ako prekážku, ale naopak môže sa podľa neho stať prostriedkom na skvalitnenie starostlivosti o pacientov. „Je však nevyhnutné, aby zdravotné poisťovne prostriedky verejného zdravotného poistenia nevlastnili, ale aby ich pod prísnym dohľadom spravovali, a to v záujme zabezpečenia čo najlepšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacienta,“ dodáva.

Hlas by rád zvýšil kapacitu študentov medicíny, ošetrovateľstva a zdravotníctva, aby slovenskí študenti boli uprednostnení pred zahraničnými a vytvoril podmienky, aby po skončení štúdia uprednostnili Slovensko pred zahraničím. „V súčinnosti s ministerstvom školstva zmeníme študijné plány zdravotníckych povolaní od stredných škôl až po postgraduálne vzdelávanie tak, aby reflektovali čím skorší vstup nového zdravotníckeho personálu do systému (nemocnice, ambulancie). Dôsledkom nedostatku zdravotníckeho personálu sú neprimerané dlhé čakacie doby na zdravotnú starostlivosť a zvýšenie rizika chýb, možností liečby a diagnostiky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti,“ pripomína politické strana. Dôsledkom je podľa nej nevyváženosť a nerovnomernosť regionálneho rozdelenia zdravotníckych zariadení a zdrojov v zdravotníctve.

Hlas vníma ako najväčší problém nedostatok sestier. „Plne v súlade s odbornými názormi a postupmi považujeme za kľúčové čím skôr nastaviť systém vzdelávania a výchovy sestier tak, aby umožnil čo najefektívnejší vstup nových sestier do praxe. Prínos vidíme v postavení a kompetenciách praktickej sestry,“ tvrdí Hlas.

Nové nemocnice

Nová národná koncová univerzitná nemocnica v Bratislave je vyše 30-ročným dlhom štátu voči pacientom i zdravotníkom. Hlas preto považuje jej výstavbu a uvedenie do prevádzky za národnú prioritu každej vlády, ktorá príde. „Okamžite presadíme definitívne rozhodnutie novej vlády o novej univerzitnej nemocnici, so zohľadnením všetkých odborných, personálnych či logistických pripomienok verejnosti, obratom vyčleníme na jej výstavbu peniaze a následne prioritne naplánujeme a vykonáme všetky potrebné formálne a procesné kroky pre jej výstavbu a uvedenie do prevádzky. Postavíme nové špičkové nemocnice v Martine a Banskej Bystrici a zmodernizujeme existujúce nemocnice na celom Slovensku,“ konštatuje Hlas vo svojom programe.

Strana očakáva, že vzhľadom na rastúci počet osôb, ktoré budú väčšiu časť svojho dospelého života prežívať v starobe, prudko vzrastie význam poskytovania zdravotno-sociálnych služieb, a teda vzrastie aj počet obyvateľov závislých na dlhodobej starostlivosti. Strana Hlas preto deklaruje že sociálno-zdravotná problematika sa musí stať témou premiérskou a musí byť priamo implementovaná do agendy predsedu vlády.

Hlas tvrdí, že jeho cieľom je zabezpečiť dostupné lieky pre všetkých pacientov tak, aby sa k nim dostali v čase, kedy ich potrebujú. „Zabezpečíme potrebné lieky bez doplatku pre sociálne ohrozené skupiny i najmodernejšie lieky pre všetkých ťažko chorých,“ tvrdí Hlas. Zároveň chce zrušiť percentuálne zastropovanie výdavkov pre lieky na výnimky.

-bre-