Adam Vojtěch: Kubek uvádí lékaře v omyl

  Vyjádření ministra zdravotnictví k dopisu prezidenta České lékařské komory soukromým lékařům

   

  Vážené lékařky, vážení lékaři,

  dnes (psáno v pátek 13.9. 2019 – poznámka redakce) Vám byl zaslán dopis prezidenta České lékařské komory označený jako „Ministr Vojtěch útočí na soukromé lékaře.“ Rád bych Vás ubezpečil, že nic takového nečiním ani činit nehodlám a odmítám, aby pracovní návrhy Ministerstva zdravotnictví, které jsou určeny k odborné diskusi, byly dezinterpretovány a takto zneužívány k politickým účelům.

  Návrh novelizace zákona o veřejném zdravotním pojištění, který je předmětem obvinění ze strany MUDr. Kubka, byl na pracovní úrovni rozeslán do vnitřního připomínkového řízení, tedy k vyjádření všem dotčeným subjektům včetně České lékařské komory a sdružení spojujících Vás, tedy praktické a ambulantní lékaře. Jeho cílem bylo mimo jiné zahájit diskusi ohledně dysfunkční úpravy tzv. rámcových smluv. Obsahem návrhu je základní popis náležitostí smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, který se téměř nijak neodchyluje od současného znění zákona a reálného obsahu konkrétních smluv mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami. Zdůraznit je třeba to, že zmiňované zakotvení šestiměsíční výpovědní lhůty vychází plně ze stávající právní úpravy, kdy cituji část § 17 odst. 2 zákona o veřejném zdravotním pojištění: „Rámcová smlouva obsahuje vždy ustanovení, které se týká doby účinnosti, způsobu a důvodu ukončení smlouvy podle odstavce 1 s tím, že smlouvu je možno ukončit vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž výpovědní lhůta musí být nejméně šest měsíců.“

  Přestože je mi známo, že tento obecný výpovědní důvod je především Českou lékařskou komorou zpochybňován jako neplatný, vývoj judikatury a rozhodovací praxe i na úrovni vrchních soudů jednoznačně dává za pravdu závěru, že se jedná o ustanovení kogentní, od nějž se není možné odchýlit. Jinak řečeno mají obě strany možnost vypovědět smlouvu bez udání důvodu již nyní, a pokud MUDr. Kubek tvrdí něco jiného, uvádí všechny lékaře v omyl.

  I přes to já i mí kolegové, kteří návrh připravili, na základě mnoha došlých připomínek vnímáme, že navržené znění novely zákona a zrušení dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám nemá v této podobě podporu. Zcela standardně, jako je tomu u každého návrhu, které za mého vedení Ministerstvo připravuje, bude tedy vedena standardní diskuse o tom, zda jej pozměnit nebo nakonec ponechat ve stávajícím znění. K této debatě již byli Vaši zástupci přizváni a předpokládám, že nalezneme společný konsensus stejně jako jsme našli shodu v případě dohodovacího řízení o úhradách.

  Pevně věřím, že útoky České lékařské komory, která se z profesní organizace mění spíše na organizaci politickou a odborovou, nenaruší naše dobré a pevné vztahy. Praktičtí lékaři, ambulantní specialisté i ostatní lékaři, kteří vyznávají věcnou a slušnou diskusi, nemusí mít z žádného ohrožení za mého vedení Ministerstva zdravotnictví obavy.

  S pozdravem

  Adam Vojtěch

  ministr zdravotnictví