Úterý, 3. srpna, 2021

Zasloužily si nejzadluženější nemocnice Bulovka a sv. Anna 700 miliónů od státu?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda vloni poslala do dvou nejzadluženějších nemocnic v Česku jako příspěvek na provoz celkem 700 miliónů korun. Důvodem byla jejich kritická ekonomická situace a hrozící kolaps. Do Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně směřovalo 500 miliónů a do pražské Nemocnice Na Bulovce 200 miliónů korun. Peníze pocházely z vládní rozpočtové rezervy. Později bylo zákonem odebráno 1,7 miliardy korun z rozpočtu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), přičemž jako jeden z hlavních důvodů byla uváděna i tato finanční pomoc oběma nemocnicím. Zítra vláda projedná informaci ministerstva zdravotnictví o plnění nápravných opatření a o aktuální ekonomické situaci jak Bulovky, tak svaté Anny. Vládní materiál mimo jiné potvrzuje, že brněnská nemocnice do konce letošního roku propustí 240 lidí.

 

Co obě nemocnice spojuje? Jsou přímo řízeny ministerstvem zdravotnictví, občas sloužily jako trafiky pro odcházející náměstky ministra, obě převzaly speciální úkoly, které je nějakým způsobem zatěžují (svatá Anna – výzkumné centrum ICRC a Bulovka – centrum pro vysoce nakažlivé choroby) a obě stojí jakoby neukotveně ve svých městech, protože kromě poskytování vysoce specializované péče, plní roli městských (respektive spíše krajských) nemocnic. Roční obrat činí v brněnské nemocnici 3,5 miliardy a v pražské 2,5 miliardy korun.

Připomeňme, že FN U sv. Anny řídil poměrně dlouhou dobu Michal Pohanka, bývalý náměstek ministrů zdravotnictví Bohuslava Fišera a Davida Ratha, známý spíše jako poslanec-přeběhlík. Nemocnici Na Bulovce zase několik let šéfoval Petr Sláma, také bývalý náměstek ministra a muž, jehož si vloni vybral Andrej Babiš, aby mu pomohl odhalit – jaký paradox – černé díry ve zdravotnictví a jehož firmě ministerstvo financí expresně vyplatilo fakturu za pouhých 20 dní práce, přestože smlouva byla uzavřena na dobu devíti měsíců (o čemž jsme psali zde).

Obě nemocnice ovšem trvale doplácely na způsob, jakým byly nastaveny úhrady péče. Svou historií a strukturou péče se nebyly schopné vymanit z bludného kruhu. To také je, podle názoru Zdravotnického deníku, nejzranitelnější část všech ozdravných plánů: Nevrátí se krize znovu, protože – ač se management snaží, seč může – nastavení úhrad od zdravotních pojišťoven (definované úhradovou vyhláškou a smlouvami s pojišťovnami) znovu nemocnice srazí na kolena? Ostatně jist si nebyl ani ředitel FN U svaté Anny Martin Pavlík, když na toto téma hovořil v České televizi (psali jsme o tom zde). Vládní materiál ale hýří optimismem.

 

FAKULTNÍ NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNĚ

V roce 2013 Fakultní nemocnice U svaté Anny (FN USA) vykázala záporný hospodářský výsledek -366,74 miliónu korun, přičemž celkový objem krátkodobých závazků představoval 1,54 miliardy a závazky po lhůtě splatnosti činily více než 701,34 miliónu korun. V minulém roce se platební schopnost nadále zhoršovala a na konci května se závazky po lhůtě splatnosti začaly blížit hranici 900 miliónů korun. „V důsledku neschopnosti dostát svým povinnostem existovaly reálné hrozby přerušení dodávek léků a zdravotnického materiálu ze strany dodavatelů, a tedy ochromení provozu tohoto stěžejního poskytovatele zdravotní péče v Jihomoravském kraji,“ píše se ve vládním materiálu s tím, že nemocnice zajišťuje pro kraj 12,5 % všech nemocničních lůžek.

Mezi hlavní důvody kritické situace prý patřil pokles výnosů v důsledku restrikcí úhradové vyhlášky a významný podíl ambulantního sektoru ve struktuře poskytované péče a jeho historické podfinancování.

Přijatá opatření:

Nasmlouvání nových a rozšíření stávajících kapacit s VZP

Dohodou s VZP jsou nasmlouvány nové kapacity případně rozšířeny stávající, a to zejména oborů kardiologie, diagnostiky související s technologiemi pořízenými v rámci projektu ICRC a chirurgicko-resuscitační péče.

Restrukturalizace péče

Vedení FN USA má omezený manévrovací prostor pro restrukturalizaci, protože jde o zařízení nejvyššího typu, které musí držet rozsáhlé spektrum výkonů. Nicméně připravilo několik opatření v oblasti DRG (platba za diagnózu), například definovala deset nejztrátovějších DRG bází a analyzuje výstupy ze speciálního projektu „Identifikace hlavních odlišností v rozsahu a nákladovosti poskytované péče ve Fakultní nemocnici u sv. Anny“. Prvotním přínosem je postupné cílené zkracování doby hospitalizace s očekávanou úspora až ve výši 8,7 miliónu korun za rok.

Jako nutná se ukázala redukce ambulantního provozu a sjednocení některých pracovišť. Optimální podoba se ale stále ještě hledá a to i ve spolupráci s Jihomoravským krajem a to s ohledem na vysokou specializaci většiny provozovaných ambulancí i na spádové území s 90 tisíci obyvateli.

Personální opatření

„S ohledem na požadavky personálního zabezpečení zdravotní péče a snahu o sociální smír je celková redukce počtu pracovních míst plánována přibližně o deset procent,“ dočteme se v informaci pro vládu. Do konce roku 2014 bylo projednáno snížení počtu zaměstnanců ve výši 102 úvazků, do konce roku 2015 je pak předpokládáno snížení celkem o 240 úvazků, čímž vznikne roční úspora na osobních nákladech ve výši 120 miliónů korun. „Vliv personálních opatření a jejich konečné promítnutí do úspory osobních nákladů má pozvolný efekt, i z důvodů snahy zamezit režimu hromadného propouštění,“ dodává vládní materiál. Na druhou stranu musí nemocnice, tak jako všechny ostatní přímo řízené ministerstvem zdravotnictví, letos navýšit platové tarify o 5 pět procent, což jí navýší osobní náklady o 55 miliónů korun za rok.  FN USA doufá, že jí toto navýšení vykompenzují zdravotní pojišťovny zvýšením úhrad.

Prodej majetku

Byla zastavena obnova majetku, řeší se pouze havarijní stavy, povinná údržba a dotační tituly. FN USA prodala pozemek na Žlutém kopci za devět miliónů korun (oficiálně se to nazývá úplatný převod majetku) a zvýšila nájem Masarykovu onkologickému ústavu a Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie, čímž si zlepšila roční výnosy o celkem o 7,8 miliónu korun. Snaží se prodat středisko Studnické Paseky, jedná kvůli tomu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Z objektu Vinařská dojde do konce roku 2016 k vystěhování Sexuologického oddělení FN Brno, které v budově sídlí. Také do konce příštího roku je plánován prodej objektu Kliniky plastické a estetické chirurgie.

Uvnitř nemocnice by mělo dojít k přesunu některých detašovaných pracovišť, ovšem je to podmíněno zprovozněním II. etapy investiční akce FNUSA-ICRC, předpokládána realizace je koncem roku 2016.

Ostatní opatření

Další kroky známe z ostatních fakultních nemocnic, například pozitivní listy, změny ve výběrových řízeních, vyjednávání s dodavateli o snížení cen, nastavení limitů klinik na nákup léků a speciálního zdravotnického materiálu, negociace se zdravotními pojišťovnami o snížení regulačních sankcí. Zajímavá je snaha zvýšit   konkurenceschopnost nemocniční lékárny, které klesly tržby, protože jí přetáhly zákazníky lékárny, které nevybíraly regulační poplatky, nebo na ně poskytovaly slevy. V současnosti jsou výnosy nemocniční lékárny v porovnání s rokem 2012 nižší o přibližně 60 miliónů nižší, cílem je se na vrátit zpátky na úroveň tohoto roku. Z pozitivních lékových listů činí úspora za rok 2014 přibližně 8 miliónů, úspora při nákupu léků a speciálního zdravotnického materiálu dokonce 80 miliónů korun.

FN USA se také zaměří na rozvoj rentabilní péče, tj. na rozvoj nabízené hospitalizační péče v oblastech hrudní chirurgie, elektrofyziologie, intervenční kardiologie, péče o pacienty s problémy křečových žil a rehabilitace. Toto směřování je patrno v nově nasmlouvaných či rozšířených kapacitách péče v rámci již přijatých opatření. Očekáván je přínos v navýšení výnosů o cca 90 mil. Kč.

Výhled je optimistický

Částku 500 miliónů korun FN USA obdržela vloni 18. září. Došlo díky tomu ke snížení závazků po splatnosti o 476 miliónů korun a provedením úhrad dodavatelům se stabilizovala situace z hlediska postupování pohledávek, stejně jako nákupních marží.

U Fakultní nemocnice u sv. Anny se předpokládá kladný výsledek hospodaření za rok 2014. Pozitivní trend je zaznamenám i v době splatnosti krátkodobých a dlouhodobých závazků. Pohotová likvidita vykázala po obdržení dotace zlepšení o 32%. Okamžitá likvidita přijetím příspěvku dosahuje doporučených hodnot. Zadluženost se zlepšila o 26%. Stav krátkodobých závazků na konci roku 2014 je předpokládán ve výši 1, 066 miliardy korun, ovšem ve srovnání s rokem 2013, kdy jejich stav činil 1,54 miliardy, se jedná o signifikantní pokles. Samozřejmě některé platby od pojišťoven přicházejí až v těchto dnech nového roku, takže výsledek může být ještě o něco lepší.

Výsledek v roce 2015 ovlivňuje celá řada faktorů, plánovaný hospodářský výsledek počítá s malým minusem ve výši zhruba 5 miliónů korun. „Skutečný stav ekonomiky nemocnice v dalších letech bude dále záviset na řadě okolností, které nyní nelze s úspěchem předpokládat,“ píše se v informačním materiálu pro vládu. Počítá se zvýšením objemu péče, to s sebou nese i nyní těžko predikovatelný dopad na materiál a léky. Odhad predikuje rovněž zvýšení spotřeby energie, a to díky zahájení provozu nových prostor II. etapy akce FNUSA- ICRC, čímž také dojde ke zvýšení nároků na opravy a údržbu či zvýšení finančních nákladů z titulu pojištění majetku.

 

NEMOCNICE NA BULOVCE V PRAZE

Nemocnice Na Bulovce (NNB) se nacházela v podobném ohrožení jako FN USA, navíc má některá specifika, která zaslouží pozornost. Například zde sídlí superspecializované pracoviště Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí, které disponuje statutem Národního centra pro HIV a Národního centra pro izolaci a léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Klinika je největším zařízením svého druhu v ČR a má nezastupitelné postavení v izolaci, diagnostice a léčbě infekčních nemocí (včetně eboly). NNB je rovněž místem s nejvyšším počtem převzatých případů od Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy a ZZS Středočeského kraje, což ji činí nejvýznamnějším centrem urgentní péče v Praze.

Nemocnice Na Bulovce vykazovala od roku 2004 vyrovnaný výsledek hospodaření. „V roce 2013 však došlo ke kumulaci vlivu vnějších i vnitřních faktorů, které v konečném důsledku vedly k reálné hrozbě kolapsu nemocnice,“ píše se ve zprávě pro vládu. Nemocnice nebyla schopna dostát svým závazkům a čelila riziku omezení dostupnosti léků a zdravotnického materiálu.  Ke konci května loňského roku činily závazky po lhůtě splatnosti 421,1 miliónu korun.

Důvody prý byly vnější (úhradová vyhláška a stanovené platební výměry za porušení rozpočtové kázně) a vnitřní (kumulovaná ztráta z minulých let).

Přijatá opatření

Nemocnice Na Bulovce, stejně jako FN USA, po obdržení příspěvku zlepšila své obchodní vztahy a eliminovala závazky po splatnosti a kumulované ztráty z minulých let. V opatřeních najdeme:

*Narovnání smluvních vztahů s pojišťovnami.
*Kontrola vykazování DRG, nový manažerský informační systém, důsledná realizace veřejných zakázek, získání akreditace kvality (SAK).
*Personální audit.
*Úprava ceníku poskytovaných služeb tak, aby zvýšil ekonomickou efektivnost i konkurenceschopnost nemocnice.
*Relokace vybraných zdravotnických provozů v budovách areálu nemocnice. V říjnu 2014 byla dokončena rekonstrukce pavilonu 8. Nyní probíhá vybavení prostor potřebným laboratorním a kancelářským inventářem. Do konce roku proběhne přestěhování laboratoří do tohoto objektu, a dojde tak ke vzniku centrálních laboratoří s efektivnějším provozem. Dále bylo přijato konečné rozhodnutí o spojení obou interních klinik.
*Soutěžení dodávek.
*Efektivní léková politika – opět soutěže, elektronické aukce a pozitivní listy.
*Hodnocení klinické efektivity poskytovaných zdravotnických služeb – implementace manažerského informačního systému, který umožňuje sledování a hodnocení produkce a ekonomické efektivity jednotlivých klinik.

Také pozitivní výhled

Provozní příspěvek od vlády ve výši 200 miliónů korun byl využit na úhradu závazků po splatnosti, které vznikly v minulých obdobích. Tím mělo dojít ke snížení celkového objemu závazků po splatnosti o zhruba polovinu. Zbylou část závazků bude díky předpokládaným přínosům ozdravných kroků, a tedy vyrovnanému hospodaření, možno postupně splácet v dalším období z vlastních zdrojů nemocnice.

Předpokládaný hospodářský výsledek roku 2014 činí 226,7 miliónu korun a v roce 2015 je jeho očekávaná výše 22,18 miliónu korun. Predikován je další pokles výše závazků po lhůtě splatnosti, a to na částku 100 miliónů korun (v roce 2013 jejich výše činila 445 miliónů).

-cik-

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY