VZP chce příští rok hospodařit s přebytkem téměř půl miliardy

Největší nárůst bude dle zdravotně pojistného plánu VZP pro příští rok v segmentu lůžkové péče, a to o 9,1 procenta - náklady v této skupině dosáhnou výše 96,6 miliaredy Kč, z toho do nemocnic směřuje 88 miliard Kč. Na ambulantní segmenty bude vynaloženo celkem 41,9 miliardy Kč, přičemž největší objem nákladů je plánován na ambulantní specializovanou péči ve výši 14,3 miliard Kč. Na léky na recept je plánováno 21,6 miliardy Kč, na zdravotnické prostředky vydané na poukazy bude vydáno pět miliard Kč. Foto: koláž ZD

Správní rada VZP včera odsouhlasila návrh zdravotně pojistného plánu pro příští rok. Ten je sestaven s přebytkem ve výši 454 milionů korun, přičemž na péči by mělo jít téměř 172 miliard. Díky příznivému hospodářskému vývoji tak pojišťovna bude moci dostát požadavkům daným úhradovou vyhláškou a ještě tvořit rezervy na horší časy.

 

Návrh zdravotně pojistného plánu pro příští rok je sestaven jako přebytkový ve výši 454 milionů korun. „Na tomto plánovaném přebytku se částečně podílí i doplnění rezervního fondu do limitu v roce 2018 z úspor provozního fondu (ze základního fondu zdravotního pojištění tak nebude tento převod uskutečněn). Přebytek vytvořený v ZFZP v roce 2018 bude určen pro financování zdravotní péče v následujícím roce,“ píše se v návrhu plánu.

Pojišťovna při přípravě plánu kalkulovala oproti ministerstvu financí s konzervativnějšími čísly – nárůst objemu mezd počítá o 6,5 procenta, HDP o tři procenta a snížení počtu nezaměstnaných o 47 tisíc. „Konzervativnost je na místě, protože tak snižujeme riziko nenaplnění cílů zdravotně pojistného plánu, což je klíčový parametr,“ zdůrazňuje ředitel VZP Zdeněk Kabátek. „Vycházeli jsme nejen z predikcí ministerstva financí, ale také z predikcí ministerstva zdravotnictví, MPSV a České národní banky. Při modelaci příjmové stránky jsme zohledňovali i historické zkušenosti týkající se vlivu makroekonomických dat na skutečné příjmy pojišťovny,“ dodává. Pojišťovna tak chce pokračovat v posilování ekonomické pozice, aby při současném finančním naplnění ostatních fondů dle platné právní úpravy byly vytvořeny finanční rezervy k případným výkyvům v cash-flow a zároveň byla VZP připravena na eventuální zhoršení makroekonomických ukazatelů.

Navíc bude VZP rozdělovat 11 miliard

Počet pojištěnců VZP by se měl příští rok pohybovat v průměrné výši 5,926 milionu, což je nárůst oproti roku 2017 o 3880 klientů. Celkové příjmy základního fondu zdravotního pojištění dosáhnou v roce 2018 výše 178,8 miliardy korun, což je meziroční růst o 8,7 miliardy (5,1 procenta). Příjmy z pojistného z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělení jsou plánovány ve výši 176,8 miliardy (meziroční růst o 5,2 procenta), z toho příjmy z pojistného vzrostou o 6,6 procenta a příjmy z přerozdělování o dvě procenta. Celkové výdaje základního fondu v příštím roce jsou plánovány na 178,338 miliardy, což znamená šestiprocentní nárůst. Konečný zůstatek běžného účtu základního fondu na konci příštího roku je naplánován na 5,44 miliardy korun.

Závazky za zdravotní péči jsou plánovány ve výši 171,6 miliardy a v porovnání s rokem 2017 tak vzrostou o 6,8 procenta. To představuje největší meziroční růst za posledních pět let. V absolutním vyjádření přitom vzrostou náklady oproti očekávané skutečnosti roku 2017 o 11 miliard.

„Navýšení nákladů na zdravotní služby v příštím roce je z úhradové vyhlášky vypočítáno na 11 miliard, z toho lůžkové segmenty 8,93 miliardy a ambulantní segmenty 1,587 miliardy, což je nárůst o 3,9 procenta. V ostatních činnostech je nárůst 1,288 miliardy korun,“ přibližuje předseda správní rady VZP Jiří Běhounek.

Peníze půjdou na nové přístroje i imunoterapii

A jak si povedou jednotlivé segmenty péče? „Největší nárůst je plánován v segmentech lůžkové péče o 9,1 procenta a náklady v této skupině dosáhnou výše 96,6 miliardy Kč, z toho do nemocnic směřuje 88 miliard Kč, tj. přes 51 procent z celkových nákladů. Na ambulantní segmenty bude vynaloženo celkem 41,9 miliard Kč s meziročním růstem o 3,9 procenta, přičemž největší objem nákladů je plánován na ambulantní specializovanou péči ve výši 14,3 miliard Kč a meziročním růstem o 3,7 procenta. Na léky vydané na recepty je plánováno 21,6 miliard Kč a vzrostou tak o 2,3 procenta, na zdravotnické prostředky vydané na poukazy bude vydáno pět miliard Kč s růstem o 4,2 procenta,“ vypočítává návrh zdravotně pojistného plánu pro příští rok.

Náklady na zdravotní služby dle jednotlivých segmentů

V roce 2018 lze přitom očekávat mírný pokles počtu praxí všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost z důvodu věkové struktury lékařů. Na základě dlouhodobého trendu také pojišťovna počítá s nárůstem počtu praxí zubních lékařů, ambulantních specialistů a domácích služeb. U lůžkových poskytovatelů VZP očekává mírný nárůst počtu pracovišť NIP a DIOP, pracovišť následné péče a dlouhodobé péče a pracovišť hospicové péče v souvislosti s potřebou zajištění péče pro vybrané skupiny pojištěnců.

Co se týče nově zaváděných technologií, s výrazným meziročním nárůstem výdajů pojišťovna počítá u PET/CT (150 milionů), tomoterapie (70 milionů), robotické chirurgie (80 milionů), nukleární magnetické rezonance a CT (80 milionů), u léčivých přípravků s obsahem účinné látky nusinersen na spinální muskulární atrofii (100 milionů) a onkologické imunoterapie (150 milionů).

Na ozdravné pobyty půjde 40 milionů navíc

Co se týče dalších fondů pojišťovny, provozní fond bude naplněn převodem ze základního fondu do limitu 5,2 miliardy. Celkové čerpání tohoto fondu bylo stanoveno na 4,4 miliardy, což je pokles oproti roku 2017 o 2,8 procenta vlivem převodu 612 milionů do rezervního fondu v letošním roce a 94 milionů v roce příštím. Vytvořená úspora bude rezervou pro financování nového informačního systému v dalších letech. Na investice je přitom plánováno 0,34 miliardy především v oblasti informačních technologií.

Celková výše rezervního fondu je v roce 2018 plánovaná na 2,4 miliardy, tvorba fondu prevenceby pak měla dosáhnout výše 564 milionů. Na preventivní programy by se mělo čerpat 557 milionů korun. Náklady na preventivní zdravotní péči dosáhnou v roce 2018 523 milionů Kč (bez příspěvků účastníků ozdravných pobytů), z toho na zdravotní programy připadá 343 milionů, na ozdravné pobyty 100 milionů a na ostatní činnosti 80 milionů korun.

Fond prevence

Vůbec největší růst mají z fondu prevence zaznamenat ozdravné pobyty. „Pro období let 2018 – 2022 byla v návaznosti na usnesení Správní rady VZP ČR vypsána veřejná zakázka na dodavatele služeb léčebně ozdravných pobytů pro chronicky nemocné děti, a to místo jedné na dvě lokality s tím, že uvedeného pobytu se mohou nově zúčastnit také děti s chronickým onemocněním, které musí dodržovat dietní režim bezlepkové diety. Vyšší rozpočet je určen tedy na náklady léčebně ozdravného pobytu, kde se promítá vyšší počet dětí, zajištění jejich doprovodu a lékařské péče na dvou lokalitách a dále služby dietní sestry a náklady na pořízení bezlepkového dietního režimu. Růst nákladů na tuzemské ozdravné pobyty vychází z monitoringu onemocnění dětí školního věku dermorespiračními problémy lehké a středně těžké zátěže, který ukazuje zvýšený zájem o využití uvedeného preventivního programu pro děti žijící trvale ve zhoršených smogových podmínkách,“ vysvětluje se v návrhu plánu.

Příjmy jsou o víc než dvě procenta vyšší než výdaje

I když jsou zatím vyhlídky optimistické, VZP se připravila i na horší scénáře. „Jsou tu i rizika pro zdravotně pojistný plán. Může to být horší vývoj ekonomiky, úbytek počtu pojištěnců, náhlé změny struktury pojištěnců a výrazné přesuny, legislativní zásahy, růst cen za zdravotní výkony nebo nedej bože výskyt hromadných neštěstí či onemocnění,“ shrnuje Jiří Běhounek.

Správní rada VZP se návrhem plánu zabývala už podruhé, materiál dostala předložený před měsícem, načež měli její členové možnost podat připomínky. V polovině listopadu se pak návrhem zabývala dozorčí rada, která zasedala spolu se správní radou také včera. „Po krátké diskusi byl plán bez připomínek tak, jak byl navržen a projednán v pracovní skupině pro finance, schválen,“ dodává Jiří Běhounek.

Dobré nejsou jen vyhlídky na příští rok, ale i současná situace. Konečný zůstatek na běžném účtu základního fondu VZP ke konci října dosáhl výše 4,08 miliardy, očekávaný výsledek hospodaření ZFZP za leden až říjen 2017 bude činit 4,93 miliardy (oproti tomu plán na letošní rok počítal se saldem 1,46 miliardy). Příjmy ZFZP jsou ve výši 141,19 miliardy (101,84 procent plánu), očekávané čerpání pak dosáhne 136,27 miliardy, tedy 99,33 procenta plánu. Náklady na zdravotní služby by měly činit 131,04 miliardy (99,27 procent plánu). Čerpání provozního fondu je na úrovni 3,475 miliardy (66 procent plánu) a doposud byl pořízen majetek za 106 milionů (15 procent plánu). Z fondu prevence bylo do konce října vyčerpáno 270 milionů, což je necelých 50 procent zdravotně pojistného plánu.

Náklady na zdravotní služby dle jednotlivých segmentů v přepočtu na jednoho průměrného pojištěnce

Michaela Koubová