Odborníci, pojišťovny i pacienti žádají politiky: Schvalte návrh úpravy zdravotnických pomůcek a nepokazte ho

Zdravotnické prostředky na poukaz představují pestrou skupinu výrobků, které bezprostředně používají sami pacienti. jsou pro ně citlivým tématem, ať už z hlediska používání, tak financování. Foto: Koláž ZD.

Nebývale silné podpoře mezi stakeholdery českého zdravotnictví se těší návrh úpravy zákona, ošetřující úhrady zdravotnických pomůcek. Ve středu 5. září o něm má hlasovat sněmovní zdravotní výbor. Podpora plyne ze dvou hlavních důvodů. Jednak proto, že se mohly zainteresované skupiny podílet na přípravě novely zákona a dosáhlo se křehkého kompromisu a jednak proto, že její nepřijetí by katastrofálně dopadlo na uživatele pomůcek. „Pokud tedy by nebyla přijata žádná náhradní právní úprava, znamenalo by to, že drtivá většina dotčených zdravotnických prostředků by byla vydávána jen se spoluúčastí pojištěnce ve výši 25 % z ceny zdravotnického prostředku,“ varoval v červenci sněmovnu při prvním čtení novely zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

 

Připomeňme, že nálezem Ústavního soudu byla zrušena ta ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, která říkala, že pojištěnec má nárok na úhradu zdravotnických prostředků v provedení ekonomicky nejméně náročném, jež zjišťuje zdravotní pojišťovna průzkumem trhu. V důsledku nálezu dojde k 1. lednu 2019 ke zrušení příslušných ustanovení a vyprázdnění přílohy č. 3 zákona o veřejném zdravotním pojištění, která obsahuje seznam zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Právě proto, že by pak museli pacienti doplácet 25 procent na své pomůcky, požádal ministr Vojtěch sněmovnu, aby návrh, jenž tomu zabrání, schválila již v prvním čtení. Opozice ovšem nesouhlasila, zákon sice prošel prvním čtením, ale dál se o něm povede diskuse. Zástupci odborníků, pacientů a zdravotních pojišťoven nyní naléhavě žádají politiky, aby nenarušili křehký kompromis a aby nejen návrh schválili, ale neudělali v něm takové změny, které by zbouraly jeho konstrukci. Každý rok se za zdravotnické prostředky vydávané na poukaz vydává z veřejného zdravotního pojištění zhruba 6,5 miliardy korun.

Je to věc odborná a nutná, upozorňuje ČLS JEP

Velmi jednoznačně svoji podporu vyjádřila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. „V oblasti úhrad zdravotnických prostředků pochopitelně nelze vytvořit dokonalou právní úpravu, se kterou by všichni bezvýhradně souhlasili, a to již z prostého důvodu, že zájmy jednotlivých stakeholderů se významně liší. Přesto by se za mnoho posledních let jen těžko hledal příklad legislativního návrhu, který by si získal tak masivní podporu všech dotčených stran, jakož i uznání a respekt odborné veřejnosti. ČLS JEP tedy závěrem vyslovuje podporu sněmovnímu tisku 199 a žádá všechny zákonodárce napříč politickým spektrem, aby tento odborný materiál schválili v zájmu českých pacientů, pokud možno rychle a s co nejmenším množstvím věcných zásahů,“ napsal poslancům předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina.

Odborná společnost se podílela zejména vytvoření kompromisní podoby kategorizačního stromu. „V daném čase jde o umění možného, z něhož budou v prvé řadě profitovat pacienti, a to při zachování elementární udržitelnosti systému zdravotního pojištění,“ zdůrazňuje Svačina, který dodává, že „s velkými obavami sleduje informace o existenci pozměňujících návrhů, které by měly zasahovat do konečné podoby kategorizačního stromu, aniž by takovéto změny byly náležitě prodiskutovány opět ve všemi partnery…“ Odborníci mají za to, že pokud chtějí politici měnit některé parametry, měli by tyto návrhy projít opět odbornou diskusí v rámci již zřízené komise, která bude kategorizační strom každoročně novelizovat.

Politické změny, bez odporné oponentury by navíc mohly vyvolávat podezření, že jsou za nimi zájmy konkrétních výrobců, kteří chtějí přes parlament dosáhnout pro své konkrétní produkty lepších podmínek, než na jakých nyní panuje kompromisní shoda.

Pacienti se bojí 25procentních doplatků

„Pacienti se poprvé v historii významnou měrou podíleli na přípravě novely a pěvně věří, že zákonodárci novelu podpoří a neustoupí některým lobbystickým skupinám, kterým by chaos v této oblasti velmi vyhovoval,“ shrnula ve svém komentáři pro Zdravotnický deník ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko, celý si jej i s příběhem malého pacienta můžete přečíst zde.

„Novela je přátelská k uživatelům zdravotnických prostředků, nehrozí snížení dostupnosti zdravotnických prostředků, ani velké doplatky,“ je přesvědčena Marie Ředinová předsedkyně České ILCO, z.ss a vedoucí pracovní skupiny Pacientské rady MZ pro zdravotnické prostředky, která také oceňuje přístup ministerstva zdravotnictví. „Takovou příležitost vyjádřit se a připomínkovat včas úhradovou regulaci zdravotních prostředků pacientské organizace dosud nikdy neměly,“ vysvětluje. Zástupci pacientských organizací podali 192 připomínek ke kategorizačnímu stromu, 124 z nich bylo zohledněno v rámci shody ostatních aktérů. K návrhu novely bylo podáno patnáct připomínek, jen třem nebylo vyhověno.

Zástupci pacientských organizací pak mají samozřejmě největší strach z 25procentních doplatků na všechny pomůcky, které by museli platit, pokud by novela v parlamentu neprošla. Marie Ředinová věří, že všechno dobře dopadne. Na příkladu pacientů se stomií ilustruje, co se bude dít po lednu 2019. „Pokud novela začne platit od ledna 2019, zřejmě půl roku budou platit stejná pravidla. Až se nové položky dostanou do seznamu SÚKL, nastane několik změn, např. děti budou mít dvojnásob pomůcek, zlepší se situace nefrostomiků. Nebude nutné schvalování revizním lékařem u stomickách/kýlních pásů i u jiných položek,“ uvádí.

Pojišťovny: Nepřijetí by znamenalo zvýšené náklady a dopady na pacienty

Pro přijetí novely se již v červenci pro Zdravotnický deník vyjádřil ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Dosud totiž byla VZP nucena suplovat to, že zákon nestanovuje konkrétní pravidla pro úhradu zdravotnických prostředků, a sklízela kritiku, že jedná nepředvídatelně a netransparentně. „Pro mě jsou klíčové následující věci. Nová právní úprava je relativně administrativně nenáročná, takže existuje odůvodněný předpoklad, že ji SÚKL zvládne zprocesovat bez velkých časových prodlev. Systém je finančně vyvážený a stabilní. Do budoucna mají zdravotní pojišťovny svěřeny dva důležité nástroje, a sice možnost uzavírání ‚dohod o nejvyšší ceně‘ a právo iniciovat tzv. ‚cenové soutěže‘. Od těchto institutů si v budoucnu slibujeme i dílčí úspory. Také je pro mě důležité, že při ministerstvu zdravotnictví bude i nadále působit Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků, která bude připravovat každoroční aktualizaci kategorizačního stromu,“ řekl ZD v rozhovoru ředitel Kabátek a varoval, že nepřijetí regulace úhrad zdravotních prostředků by přineslo růst nákladů o více než dvě miliardy korun.

Obdobné stanovisko jako VZP, pacienti a odborníci zastává i Svaz zdravotních pojišťoven. Oceňuje způsob přípravy a dosažený konsensus a vyslovuje obavy z neuvážených zásahů do novely nebo „katastrofální“ dopad jejího nepřijetí na pacienty. Navíc uvádí i některé výhody. „Novela tak přináší mnoho pozitiv především pojištěncům. Nově se bude hradit celá řada dosud nehrazených zdravotnických prostředků – např. senzory pro kontinuální měření cukru v krvi nebo moderní prostředky pro vlhké hojení ran. Některé zdravotnické prostředky, které jsou dnes hrazeny s 25% doplatkem, budou nově hrazeny plně nebo s minimální spoluúčastí. Dochází ke značnému poklesu spoluúčasti u pacientů s poruchou sluchu. U zdravotnických prostředků, kde hrozí riziko velké spoluúčasti, je nastaven ochranný limit doplatku. Nově je také nastaven systém cirkulace zdravotnických prostředků,“ vypočítává prezident Svazu Ladislav Friedrich. „Závěrem nezbývá než doporučit zákonodárcům, aby předloženou právní úpravu co nejrychleji schválili, a to, pokud možno s minimálním množstvím úprav. Za zdravotní pojišťovny jsme připraveni udělat maximum pro hladký přechod celé agendy pod Státní ústav pro kontrolu léčiv a současně budeme aktivně participovat i na další kultivaci systému včetně každoroční aktualizace kategorizačního stromu,“ uzavírá.

-cik-