„Vidíte, jak špatně můžete dopadnout.“ Odstrašující princip, který nefunguje, je třeba nahradit prevencí založenou na důkazech

Gregor Burkhart (druhý zprava) z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na konci Reitox akademie věnované tématu prevence závislostí pochválil ČR za to, jek se staví k prevenci. Podle něj třicet let starý přístup Češi jako jedni z prvních zavrhli, neboť „zastrašování“ spíše škodí a nepřináší žádné efekty. Foto: ZD

V prevenci překvapivě nefunguje odstrašování, ale spíše posilování osobnostních dovedností, jak sociálních, tak i seberegulačních. Upozornil na to profesor Michal Miovský, přednosta kliniky adiktologie 1. LF a VFN v Praze v rámci Retox akademie věnované tématu prevence závislostí. „‚Vidíte, jak špatně můžete dopadnout´ je odstrašující princip, který už byl v sedmdesátých letech přežitý a nefunguje a dokonce zvyšuje pravděpodobnost, že naopak dítě začne návykové látky užívat. Funguje posilování seberegulace, tedy schopnost zvládat svou agresivitu, nebo destruktivní, smutné myšlenky, a zvláště u dětí také posilování sociálních dovednostní, tedy jak komunikují se svými spolužáky a jak umí řešit konflikty,“ řekl Miovský. Preventivní program založený na této lince je jednou z priorit právě připravované národní strategie protidrogové politiky pro následující období a zároveň bude pilířem evropských preventivních programů.

 

Podle evropských odborníků je Česká republika jedním z průkopníků a klíčových zemí v systémech podpory a ověřování kvality v prevenci, neboť zavedla první systém certifikace odborné způsobilosti v prevenci. Česká republika je také jednou ze zemí, kde jsou materiály UPC-Adapt (Kurikulum UPC bylo vytvořeno v roce 2015 v USA jako odpověď na potřebu podrobného balíčku školení v oblasti drogové prevence založeného na empiricky ověřených principech) v rámci pilotního projektu testovány. Právě proto byla Praha zvolena pro konání Retox akademie, na níž se sjeli odborníci z devíti členských států EU – kromě Česka ještě z Belgie, Německa, Estonska, Španělska, Chorvatska, Itálie, Polska a Slovinska.

Projekt UPC-Adapt byl zahájen v roce 2016 s cílem přizpůsobit UPC pro evropský kontext a letos se v jeho rámci testují vypracované materiály. Financován je za podpory Evropské komise. Podle Gregora Burkharta z Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) Češi jako jedni z prvních pochopili, že i prevence může přinášet negativní stránky a dokonce může uškodit a pokud je třeba mladé lidi varovat před tím, aby nezačínali pít alkohol, užívat drogy a kouřit, pak je třeba „vychovat“ takové kvalitní odborníky, kteří kupříkladu v rámci škol budou šíři pouze preventivní programy založené na vědeckých poznatcích. To ale podle něj bude ještě běh na dlouhou trať, tak na dvacet třicet let.

Prevence nemůže být založena na pocitech, ale na důkazech

„Česká republika má výborný akreditační systém pro preventisty a byli bychom rádi, kdyby i ostatní evropské země podobný systém zaváděly. Proto se tato konference konala právě v Praze, kde se mohou různí odborníci na úrovni krajů, regionů i na lokální úrovni naučit rozhodovat o tom, jaké programy škodí a které jsou naopak účinné a přínosné,“ podotkl Gregor Burkhart a zavtipkoval, že od čeho nyní Česko v prevenci upouští, tak naopak dvě spolkové země Německa zavádí.

„Prevence nemůže být založena na přáních či pocitech, ale na vědeckých důkazech o účinnosti programů. To, jak vytvořit a realizovat preventivní intervenci, je vědeckou disciplínou samo o sobě a bez příslušného vzdělání a kvalifikace preventistů a organizátorů prevence nelze předpokládat, že poskytované intervence budou účinné. Bohužel realita je jiná a v praxi stále převažují neefektivní programy,“ vysvětlil k tomu Michal Miovský.

K tomu je třeba vysvětlit, že Reitox akademii zorganizovalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost a skupina UPC-Adapt ve spolupráci s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR. Cílem Retoix Academy bylo představit účastníkům evropskou verzi nadnárodního kurikula v prevenci – European Universal Prevention Curriculum (EUPC) – a zároveň poskytnout relevantní informace o implementaci evropského kurikula pro vzdělavatele na úrovni univerzit, tak i různých neziskových a privátních organizací.

„Jednou z priorit právě připravované národní strategie protidrogové politiky na následující období je posílení systému prevence, zejména školské prevence, včetně zvýšení dostupnosti efektivních programů primární prevence a jejich dostatečného finančního zajištění z veřejných rozpočtů,“ informovala k tomu národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

První verze bude přístupná od ledna

Na Retox akademii byla podle odborníků představena první verze celoevropských preventivních opatření, které si pak jednotlivé země převedou do svých vzdělávacích preventivních programů. Česká verze bude přístupná od ledna příštího roku a bude šířena přes Ministerstvo školství, Úřad vlády i Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost a očekává se, že vyvolá košatou debatu mezi odborníky.

„Nyní se bavíme o programech, které jsou zaměřené více na zdraví a na zdravý životní styl, pohyb, jídlo a další věci jako je třeba životní prostředí. Mezi touto nejobecnější úrovní je úroveň sociálních dovedností a dovedností seberegulace u dětí a teprve na to navazují ony specifické programy, kde už se cíleně pracuje s tím, jak odmítnout nabídnutého jointa, jak odmítnout nabídnutou tabákovou cigaretu, jak se vyrovnat se situací, kdy všichni kolem vás na večírku pijí alkohol a vy jej nechcete pít. To jsou programy, které kultivují konkrétní dovednosti a trénují děti v konkrétních situacích a současně jsou již zaměřeny na jednotlivé typy rizikového chování, tedy nejenom na pití alkoholu a kouření, ale i na rizikové sexuální chování, šikanu a podobně,“ upozornil Zdravotnický deník Miovský se zdůrazněním, že pro českou školu nejsou návykové látky nijak dominantním tématem, tou je šikana, kde je třeba ze strany profesionálních preventistů sledovat vývoj tohoto fenoménu.

„Je třeba sledovat, jak si děti ubližují a pak na míru toho pasovat a testovat konkrétní preventivní intervence,“ poznamenal Miovský. A lidé, kteří dělají tyto intervence, by pak měli mít alespoň základní profesní kompetence, jež však dnes překvapivě nenačerpají ve vzdělávacích programech mnoha profesí, které prevenci provádějí v praxi. Jde o učitele, speciální pedagogy, psychology, ale i praktické lékaře. A proto je třeba mezi ně dostat projekt UPC-Adapt.

Jak ale podle Miovského vypadají preventivní programy, které nefungují? „Jsou to ty, které obsahují prostou informaci a kde je obsažen zastrašovací přístup a ukazování, jak špatně dopadnete, když něco děláte, ukazování tragických příběhů a podobně. To málo funguje, a dokonce u některých věkových skupin podobné typy těchto programů zvyšují pravděpodobnost, že budete užívat návykové látky. Jsou to věci kontraproduktivní a dokonce ještě situaci zhoršují.“

Zcela mimo videospoty Besipu…

A dokonce jsou kvůli tomu překvapivě „zcela mimo“ i videospoty Besipu. „Masmediální kampaně, zvláště pokud jsou dělané velmi necitlivě a bez ohledu na cílovou skupinu, tak se ukazují být bez jakéhokoliv reálného účinku a jsou tak taky kontraproduktivní. Asi budeme muset zrevidovat, jak doručujeme informace přes masmédia. Naopak nadějí v prevenci je využití sociálních sítí – to může vykazovat zajímavé efekty, ale jen v případě, pokud je kampaň dělaná se vším respektem k základním informacím a pokud víme, komu informace doručit, a máme jasno i v tom, že si můžeme ověřit, jestli to funguje na chování dětí, nebo nefunguje,“ dodal Michal Miovský.

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) v příštím roce vydá referenční příručku pro Evropské univerzální kurikulum prevence. Od roku 2019 EMCDDA a budoucí projektoví partneři plánují projekt rozšířit o „školení školitelů“ a další podpůrné aktivity.

Systém certifikací odborné způsobilosti preventivních programů, tedy systém ověřování kvality preventivních programů, je v ČR zaveden od roku 2006. K lednu 2018 mělo celkem 57 organizací 89 certifikovaných programů primární prevence, z toho 56 programů všeobecné prevence, 24 programů selektivní prevence a pouze devět programů indikované prevence.

Olga Böhmová