Budou pacienti z Frýdlantska čekat na ortopedickou operaci dlouhé měsíce? Kraj chce u nás omezit péči, varuje Nemocnice Frýdlant

Tito pánové mají v rukou další osud Nemocnice Frýdlant, respektive zdravotní péči o 25 tisíc lidí.

Když bylo v říjnu loňského roku podepsáno společné memorandum, zdálo se, že se konečně podařilo najít stabilní řešení zachování dostupnosti zdravotní péče poskytované v Nemocnici Frýdlant.  Podpisy hejtmana Libereckého kraje, starosty města Frýdlant a ředitelů obou dotčených nemocnic – frýdlantské i liberecké – měly garantovat, že co bylo ujednáno, bude také naplněno. Uplynuly čtyři měsíce a důvěra mezi partnery je v troskách. Zbořilo jí výběrové řízení na jednodenní péči na lůžku v oboru ortopedie v okrese Liberec, o něž si v souladu se zákonem zažádala Nemocnice Frýdlant a která v něm ale ke svému velkému překvapení neuspěla. Komise naopak doporučila Krajskou nemocnici Liberec (KNL), která se do řízení neméně překvapivě také přihlásila. Frýdlantská nemocnice považuje tento výsledek a fakt, že se přihlásila krajská nemocnice, nejen za porušení memoranda, ale i za „cílenou snahu kraje dále zdravotní péči ve Frýdlantu eliminovat“.  Představitelé kraje, města i  KNL Zdravotnickému deníku nicméně shodně tvrdili, že je memorandum stále platné a že ho chtějí dodržet.

 

Zdravotnický deník se ke kauzou Nemocnice Frýdlant zabýval již loni a předloni. Je svým způsobem modelovým příkladem potíží a dilemat, v nichž se ocitají i ostatní podobná menší zdravotnická zařízení. Místní politici obvykle slibují lidem zachování zdravotní péče v rozsahu, který je vzhledem k personálním možnostem českého zdravotnictví, ale i požadavku na udržení racionální sítě a kvality služeb, nereálný. Provozovatelé těchto nemocnic se snaží hledat řešení v orientaci na ambulantní i a jednodenní péči. Vznikají rozpory, které vedou k ohrožení budoucnosti menších zdravotnických zařízení a dostupnosti péče. Nejnovější dění ve Frýdlantě navíc ukazuje, jak problematická je skutečnost, že výběrová řízení na péči v jednotlivých oborech vyhlašují kraje, které jsou ale zároveň samy provozovateli zdravotnických zařízení. Je to, jako kdyby ve fotbale byli někteří hráči zároveň rozhodčími. Třebaže krajští politici většinou ujišťují, že v praxi je důsledně oddělen výkon státní správy od samosprávy, poskytovatelé tomu na základě svých zkušeností nevěří.

Zaříznuti ve výběrovém řízení

Za těchto okolností bylo velkým úspěchem všech zúčastněných stran, že se jim nakonec podařilo najít kompromis a uzavřít 25.10. 2018 “Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské nemocnice pro území mikroregionu Frýdlantsko”. V něm se kraj i město zavázaly, že odkoupí nemocnici Frýdlant a zdravotní péči ve Frýdlantě bude dál zajišťovat Krajská nemocnice Liberec.

V memorandu, uzavřeném s vlastníkem nemocnice, společností EUC, byla vyjádřena vůle všech podepsaných zachovat zdravotní péči v regionu Frýdlantska, zaručit perspektivu práce pro stávající personál nemocnice a dohodnout se na prodeji nemocnice nejpozději do 30. června 2019. Kupní cena má být stanovena na základě ocenění nezávislým auditorem, přičemž v memorandu byla zastropována na 30 miliónů korun. Město se zavázalo do rekonstrukce areálu investovat 25 miliónů korun.

KNL by pak měla podle memoranda zajistit v areálu frýdlantské nemocnice konkrétně vyjmenované zdravotní služby, mezi nimi i „operativu v oblasti chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní péče na lůžku“.

Jiří Madar, ředitel nemocnice Frýdlant: „Liberecký kraj i KNL jednají ve shodě a společně usilují o redukci zdravotní péče ve Frýdlantu.“

Nemocnice Frýdlant v předchozích letech prováděla operace v režimu akutní péče. Nedostatek lékařů, který jí trápí stejně jako jiné nemocnice této velikosti a typu, musela řešit tak, že od letošního roku přešla na režim jednodenní operativy. Současně si zažádala o výběrové řízení na jednodenní péči na lůžku v oboru ortopedie proto, aby udržela stejný rozsah operací. “K našemu neblahému překvapení se zástupci kraje postavili ve výběrovém řízení proti tomuto záměru, dle našich informací dokonce existovalo zadání hlasovat proti nám. Tento krok si neumíme vyložit jinak než cílenou snahu kraje dále zdravotní péči ve Frýdlantu eliminovat. Pacienti z Frýdlantska tak budou s potížemi, s nimiž bychom jim mohli pomoci ve Frýdlantu, jako je třeba artroskopie kolena, dojíždět do Liberce. Navíc je otázkou, zda má KNL na pacienty dostatek svého personálu a zda nebudou muset pacienti čekat na ortopedickou operaci zbytečně dlouhé měsíce,” uvedl včera v tiskové zprávě ředitel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar. “Do výběrového řízení se navíc v rozporu s uzavřenými dohodami a účelem Memoranda přihlásila Krajská nemocnice Liberec a zástupci kraje KNL ji v tomto podpořili. Z těchto kroků je patrné, že Liberecký kraj i KNL jednají ve shodě a společně usilují o redukci zdravotní péče ve Frýdlantu,” dodal.

Kraj: Memorandum platí, úředníky jsme neinstruovali

Všechny subjekty, které se připojily k memorandu, se ovšem k jeho naplnění hlásí. Liberecký kraj a jeho krajská nemocnice si jej ovšem vykládají jinak než Nemocnice Frýdlant, pokud jde o kolizi s výsledky výběrového řízení. Nedomnívají se totiž, že fakt, že frýdlantská nemocnice ve výběrovém řízení neuspěla a naopak liberecká ano, by měl memorandum zpochybňovat.

Vysvětleme, že konání výběrových řízení vyplývá ze Zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění. Ten říká, že je poskytování zdravotní péče svým pojištěncům, včetně jejich místní a časové dostupnosti, povinna zajistit zdravotní pojišťovna. Pojišťovna proto uzavírá smlouvy o poskytování péče a její úhradě s poskytovateli, jako jsou například nemocnice.  Před uzavřením smlouvy se koná výběrové řízení, které může navrhnout zdravotní pojišťovna, uchazeč-poskytovatel nebo i obec.  Výběrové řízení vyhlašuje krajský úřad.

Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana: „v žádném případě jsem do výběru účastníků komise nezasahoval, nemám to ve zvyku.“

Výběrové řízení v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí – jednodenní ortopedická péče pro území okres Liberec proběhlo letos 13. března. Nemocnice Frýdlant, která jej iniciovala, se do něj přihlásila 4. ledna. Krajská nemocnice Liberec pak 15. ledna. Ze zveřejněných výsledků plyne, že krajští úředníci jednoznačně v komisi hlasovali proti Nemocnici Frýdlant. A to je právě předmětem sváru. Podle nemocnice totiž má kraj výběrové řízení zcela ve své moci a mohl při něm zohlednit memorandum a mohl tedy zajistit tuto péči nejen v Liberci, ale i ve Frýdlantě. Zdravotnický deník proto zajímalo, zda úředníci dostali od vedení Libereckého kraje nějaké instrukce, jak mají o Frýdlantu hlasovat.

„Výběrové řízení je organizováno státní správou a v žádném případě jsem do výběru účastníků komise nezasahoval, nemám to ve zvyku,“ ujistil nás Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, který má zdravotnictví ve své gesci. Otázka ZD na to, proč se díky výběrovému řízení převede chirurgická péče do KNL, připadá Přemyslu Sobotkovi irelevantní, protože „výběrové řízení bylo na jednodenní ortopedii“.

Hejtman Martin Půta: Memorandum je závazný dokument.

Náměstek také upozornil, že „Nemocnice Frýdlant ukončila již před lety interní služby, chirurgii ukončila k 31.12. 2018 a je jen na Nemocnici Frýdlant, s.r.o., jaké služby v nemocnici pro občany provádí“. Jenže tak jednoduché to není. Nemocnice Frýdlant má nyní kapacity pouze na provádění jednodenní chirurgie a ortopedie, a pokud neuspěla ve výběrovém řízení, pak nemůže dělat ani to. Nicméně, Přemysl Sobotka ujišťuje, že memorandum stále platí, Liberecký kraj jej plní a nechce na něm nic měnit. „Pro Liberecký kraj je rozhodující zachovat maximální péči o 25.000 občanů Frýdlantského výběžku a pevně věřím, že to chápe i EUC,“ shrnul.

Podobně reagoval i hejtman kraje Martin Půta. „Memorandum o spolupráci považuji za závazný dokument. V současné době pracuje společnost Bene Factum na znaleckém posudku na ocenění nemocnice. Pro Liberecký kraj je to platný dokument. Vzhledem k dopravní dostupnosti Frýdlantska a k tomu, že se jedná o hospodářsky slabý region, je zachování zdravotní péče pro zhruba 25 tisíc obyvatel z pohledu kraje důležité,“ napsal nám.

 K 24hodinové službě jsme se nezavázali

K memorandu se nadále hlásí i Krajská nemocnice Liberec.  „Představenstvo a dozorčí rada s péčí řádného hospodáře podnikají veškeré kroky k jeho naplnění. Vede nás k tomu nikoliv touha expandovat, ale snaha zajistit skutečnou zdravotní péči o 25 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku,“ sdělil Zdravotnickému deníku generální ředitel KNL Richard Lukáš. Stejným argumentem pak zdůvodňuje i přihlášení KNL do výběrového řízení. „Protože spravujeme KNL s péčí řádného hospodáře, nemohli jsme se nepřihlásit do Výběrového řízení na jednodenní péči v oboru ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro okres Liberec. Nevíme o žádném výběrovém řízení na jednodenní chirurgickou péči pro (mikro)region Frýdlantska, proto nerozumíme, jak by podle Vás mohlo dojít k jakémukoliv porušení Memoranda,“ uvedl dále ředitel. (V memorandu se ovšem KNL zavazuje v areálu frýdlantské nemocnice provozovat mj. operativu v „oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní péče na lůžku“. Pokud se KNL přihlásila do výběrového řízení a uspěla, kdežto Frýdlant nikoliv – nemůže tento závazek naplnit, alespoň tak to vnímá Nemocnice Frýdlant. Na tuto námitku Zdravotnickému deníku pak už reagoval mluvčí KNL Václav Říčař slovy: „Já myslím, že je to s tou ortopedií přesně naopak. My konáme přesně v duchu Memoranda.“).

Richard Lukáš, ředitel Krajské nemocnice Liberec: „Do výběrového řízení jsme se nemohli nepřihlásit.“

Zdravotnický deník se ředitele Lukáše ptal i na to zda je KNL schopna zajistit 24hodinovou službu interny a chirurgie ve Frýdlantu a zda na to má kapacity. Vycházeli jsme z vyjádření hejtmana Půty z prosince 2017, kdy na tiskové konferenci řekl: „Požádal jsem předsedu představenstva a generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše, aby se spojil s panem ředitelem Raisem (tehdejším frýdlantským ředitelem – pozn. redakce), jsou to ostatně kolegové z liberecké nemocnice, a přišli s nějakým technickým návrhem, jak zajistit 24hodinovou interní ambulanci, která by byla schopná ve Frýdlantu zajistit alespoň základní ošetření a pro ty případy, které nevyžadují další odbornou péči, i lůžkový režim v nějakém omezeném rozsahu. To znamená, aby pacient z Frýdlantska nemusel jet do krajské nemocnice, protože to nepůsobí problémy jenom těm pacientům, ale i liberecké nemocnici, kde je provoz celého interního oddělení trochu na hraně,“ sdělil hejtman tenkrát.

„24hodinovou službu interny a chirurgie ve Frýdlantu jsme nikdy neslíbili v Memorandu ani nikde jinde,“ odpověděl nám nyní ředitel KNL Lukáš.

Přitom pomocí liberecké nemocnice se zajištěním 24hodinové služby zdůvodňoval svůj boj za vystrnadění soukromého provozovatele nemocnice z Frýdlantu místostarosta města Jiří Stodůlka, který vždycky trval na čemsi, co nazýval „interní ambulancí otevřenou 24 hodin 365 dní v roce“. Z jejího provozování učinil nepodkročitelnou podmínku další spolupráce s EUC jako provozovatelem nemocnice. Místostarosta spoléhal na pomoc Krajské nemocnice Liberec a tvrdil, že mu „její vedení a různí lékaři v osobních rozhovorech garantovali“, že převezmou nejen všechny zaměstnance, ale zajistí péči v tehdejším rozsahu plus onu 24hodinovou ambulanci. Jenže realita je zjevně úplně jiná.

Ředitel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar v již zmíněné tiskové zprávě dále uvedl, se Krajská nemocnice Liberec snaží přetahovat klíčové zaměstnance Nemocnice Frýdlant, a to i prostřednictvím osobní intervence členů představenstva KNL. “Zástupci KNL šíří poplašné zprávy o tom, že KNL Nemocnici Frýdlant nekoupí. Tyto kroky vyvolávají ve všech zaměstnancích Nemocnice Frýdlant velkou nejistotu a v důsledku mohou vést k rozpadu zdravotnického personálu,” tvrdí Jiří Madar.

Jak tedy vidí svoji personální situaci KNL? „V Krajské nemocnici Liberec pracují více než tři tisíce zaměstnanců, takže vlastně neustále hledáme nové kolegy. Víceméně kontinuálně dochází k přirozeným odchodům, příchodům, vychováváme si také absolventy. Nejsme jako malá nemocnice, kde se personální situace roky nemění. Naši situaci v kontextu českého zdravotnictví nicméně považujeme za stabilizovanou. Ve Frýdlantě navíc spoléháme na to, že péči, kterou jsme uvedli v Memorandu, budeme poskytovat především prostřednictvím personálu, který nyní ve frýdlantské nemocnici je,“ napsal nám ředitel KNL Lukáš.

Z opatrně formulovaných odpovědí pana ředitele je zřejmé, že si nechává otevřená vrátka tak, aby se už nyní nezavazoval, jak skutečně bude zajištěna péče v Nemocnici Frýdlant až jí KNL převezme a s kolika místními zaměstnanci a kde bude poskytována. A to, co je napsáno v memorandu, si už dnes různé strany dohody vykládají různě.

Místostarosta útočí na nemocnici, memorandu navzdory

Jíří Stodůlka, místostarosta Frýdlantu. Komentovat nemůže, ale hrozit výpovědí ano.

Ředitel Nemocnice Frýdlant Jiří Madar se ovšem opřel také do samotného města Frýdlant, které podle něj některými svými kroky vyvolává chaos a nejistotu.  „Místostarosta Jiří Stodůlka inicioval zaslání dopisu dne 10. ledna 2019, ve kterém bylo oznámeno, že Nemocnice Frýdlant, s.r.o. hrubě porušuje Nájemní smlouvu ze dne 6. 9. 1996 a v podstatě již po několikáté vyhrožují výpovědí smlouvy. Tento krok v době platnosti Memoranda nelze vykládat jinak než jako snahu destabilizovat nemocnici,” zlobí se Jiří Madar.

Zdravotnický deník chtěl vědět, proč se snaží místostarosta Jiří Stodůlka vypovědět Nemocnici Frýdlant smlouvu a tím porušit memorandum. Paradoxně se vymluvil právě na memorandum. „K tématu nemocnice se nemohu vyjádřit. Na posledním jednání, které proběhlo za účasti všech zúčastněných na půdě Libereckého kraje, jsme se dohodli, že po dobu platnosti memoranda nebudeme situaci nikterak komentovat,“ napsal nám. Komentovat tedy nemůže, ale hrozit výpovědí ano. To je velmi zvláštní pojetí společně uzavřené dohody. Nemůžeme tedy ani ověřit, zda je pravda, co také tvrdí Jiří Madar, že totiž místostarosta Stodůlka šíří nepravdivé informace, které se vypráví mezi zaměstnanci, o údajném nezaplaceném nájemném ve výši 15 milionů korun, přestože Nemocnice Frýdlant přitom žádné nájemné nedluží.

Starosta města Frýdlant Dan Ramzer: „vše co město přislíbilo, udělalo.“

“Obáváme se, že všechny tyto kroky cíleně vedou k poškozování dobrého jména a tržní hodnoty společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. Je to hazard se zdravím pacientů Frýdlantska. Pokud skončí stávající zdravotní péče na Frýdlantsku, na vině je dle našeho názoru nezodpovědné jednání představitelů města Frýdlant, Libereckého kraje a KNL,” uzavírá ředitel Madar s tím, že “My o dohodnutý prodej nemocnice tak, jak vyplývá z Memoranda, stojíme!”

O to stojí nakonec všichni. Alespoň to tvrdí.

„Město Frýdlant se k Memorandu hlásí a vše co město přislíbilo, udělalo. Garantuje, že je připraveno zaplatit projektovou dokumentaci a financovat rekonstrukci areálu nemocnice ve výši 25 mil Kč,“ říká muž, který se snad jediný těší důvěře obou stran sporu, starosta města Frýdlant Dan Ramzer. „Naplnění Memoranda závisí na výsledku ocenění Nemocnice Frýdlant, s.r.o., které zadal Liberecký kraj. Následně závisí na Libereckém kraji a Krajské nemocnici Liberec, jak naloží s výsledkem ocenění firmy,“ dodává.

Hraje se o cenu nemocnice a budoucí rozsah péče

Z vyjádření, která Zdravotnický deník získal, plyne, že se všichni – tedy kraj a jeho krajská nemocnice, Nemocnice Frýdlant a její majitel, starosta města (i přes partyzánskou válku svého místostarosty) – nadále cítí vázáni společně uzavřeným memorandem. Tedy hlásí se k prodeji frýdlantské nemocnice Krajské nemocnici Liberec, která by pak měla zajistit ve Frýdlantském výběžku zdravotní služby v rámci, který je v memorandu uveden.

Zdá se však, že zůstávají otevřené dvě otázky. První, i když ne nejpodstatnější, je kupní cena, kde se nelze tak zcela ubránit dojmu, že vývoj posledních událostí a zejména zamítnutí jednodenní ortopedické péče ve výběrovém řízení, mohou být motivovány snahou o snížení tržní hodnoty nemocnice (kde je nepochybně smlouva s pojišťovnou součástí této hodnoty). Malá nemocnice tu čelí obrovské přesile, kdy kraj vystupuje v dvojroli toho, kdo rozhoduje (o výběrovém řízení) i vlastní (nemocnici, která v něm vyhrála).

Druhou, stále uspokojivě nezodpovězenou a přitom nejpodstatnější otázkou, zůstává, jaký bude přesně rozsah a podoba zdravotní péče, která bude poskytována v areálu ve Frýdlantu pod hlavičkou Krajské nemocnice Liberec. Jisté je, že nebude vypadat tak, jak dříve město Frýdlant požadovalo po soukromém poskytovateli, tedy firmě EUC. Ani velká KNL není schopna za současné personální krize v českém zdravotnictví dělat zázraky a třeba zajistit 24hodinovou péči přímo ve Frýdlantě, nebo tam udržet všechna pracovní místa, když má sama nedostatek sester a tak akorát lékařů, aby zvládla své úkoly. A znovu si zopakujme slova generálního ředitele KNL Richarda Lukáše, že vedení nemocnice postupuje „s péčí řádného hospodáře“. Nelze krajské nemocnic vyčítat, že nechce ohrozit svoji stabilitu. Spíše je celá kauza výzvou pro politiky od úrovně malé obce či města přes kraj až po členy parlamentu, aby občanům říkali o zdravotnictví pravdu.

Tomáš Cikrt

Foto: autor, KNL, Facebook, archiv

Ortopedické operace v Nemocnici Frýdlant

Ročně nemocnice již několik let provádí okolo 250 specializovaných ortopedických operací. Z toho okolo 100 artroskopických operací kolene, okolo 100 operací měkkých tkání (ganglia, bursy, úžinové syndromy, karpální tunely, Dupuytrenovy kontraktury) a zbytek jsou další ortopedické výkony hlavně na nohou. “To nám všechny zdravotní pojišťovny na základě uzavřených smluv hradily v objemu okolo 3 mil Kč za rok. Předpokládali jsme, že obdobně budeme nadále pokračovat, pojišťovny by to nestálo nic navíc proti minulým letům a pacienti by nemuseli z frýdlantského výběžku dojíždět na operace do Liberce, Turnova, Semil, Vrchlabí nebo dokonce do Prahy. Nám na pacientech Frýdlantska záleží, a proto jim chceme zajistit co nejdostupnější péči,” dokládá ředitel Nemocnice MUDr. Jiří Madar.