Foto: Pexels/ Polina Tankilevitch

Covid má zmizet ze seznamu nemocí, jejichž šíření je trestné

Ministerstvo spravedlnosti předkládá návrh, kterým chce změnit nařízení vlády o nakažlivých lidských nemocech, nakažlivých nemocech zvířat, rostlin a o škůdcích užitkových rostlin. Návrh, který připravilo spolu s ministerstvem zdravotnictví, má vypustit covid-19 z katalogu lidských nakažlivých nemocí, jejichž úmyslné nebo nedbalostní zavlečení, zvýšení nebezpečí zavlečení nebo rozšíření je trestné. Materiál nyní prošel meziresortním připomínkovým řízením, přičemž ministerstvo zdravotnictví žádá o co nejrychlejší platnost s tím, že jinak nemůže upravit vyhlášku nařizující izolace.

„Onemocnění covid-19 bylo do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 453/2009 Sb. zařazeno v době, kdy o něm bylo velice málo relevantních informací, zejména o jeho zdravotních dopadech a důsledcích pro veřejné zdraví. V této době nebyla k dispozici ani účinná léčba tohoto onemocnění, ani vhodná preventivní opatření. V současné době však již tento důvod odpadá, neboť v mezidobí se již podařilo shromáždit dostatečné množství poznatků o tomto onemocnění a je možné zajistit jeho účinnou léčbu a prevenci závažných život ohrožujících stavů. S ohledem na tuto skutečnost lze konstatovat, že důvody pro zařazení této nemoci na seznam nakažlivých lidských nemocí obsažený v příloze č. 1 uvedeného nařízení vlády již pominuly, neboť jednání spočívající v šíření tohoto onemocnění již nedosahuje takové úrovně společenské škodlivosti, jaká je dána u zaviněného šíření jiných nemocí uvedených v tomto seznamu,“ stojí v předkládací zprávě.

Ministerstvo zdravotnictví pak v rámci připomínek navrhuje, aby nařízení vlády nabylo účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

„Ponechání onemocnění covid-19 v příslušném seznamu až do 1. července 2023 by v praxi znamenalo, že by v co nejkratší době nemohlo dojít ani k potřebné úpravě v současnosti dosud striktně nastavené povinnosti nařizovat izolaci každé osobě, u které se prokáže onemocnění covid‑19. Ministerstvo zdravotnictví přitom již rozeslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu vyhlášky č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění covid-19, kterou má k úpravě nařizování izolací v případě prokázaného onemocnění covid-19 dojít (více jsme psali zde, pozn. red.). Nově by již neměla být izolace nařizována u každého případu covid-19, ale pouze tehdy, když to orgán ochrany veřejného zdraví nebo poskytovatel zdravotních služeb na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik vyhodnotí jako nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví. Tuto změnu však nemůže ministerstvo zdravotnictví přijmout do té doby, než bude onemocnění covid-19 odstraněno ze seznamu nakažlivých lidských nemocí, jejichž šíření je trestné,“ píše ministerstvo v připomínkách.

-mk-