Ilustračné foto: freepik.com

Štát spúšťa výzvu pre domovy sociálnych služieb. Peniaze môžu použiť na výstavbu aj rekonštrukciu

Na Slovensku by sa mali už čoskoro rozšíriť kapacity domovov sociálnych služieb. Zabezpečiť by to mali peniaze z plánu obnovy. Štát totiž spúšťa druhú fázu výzvy, v rámci ktorej chce rozdeliť 176 miliónov eur na výstavbu nových a rekonštrukciu existujúcich zariadení. Peniaze môžu získať žiadatelia, ktorí sa zapojili do prvého kola tejto výzvy a predložili svoje projektové návrhy. Krajine by to malo pomôcť aj s nedostatkom zariadení dlhodobej zdravotnej starostlivosti, ktorý môže v budúcnosti nastať kvôli starnutiu populácie.

Ministerstvo práce ešte pred koncom mája tohto roka spúšťa výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti. Určená je pre žiadateľov, ktorí sa už zapojili do prvého kola výzvy. Doteraz už žiadatelia poslali spolu 307 projektových zámerov. Balík z plánu obnovy vo výške 176 miliónov eur bude možné použiť na výstavbu nových a modernizáciu existujúcich zariadení sociálnych služieb. Podľa ministerstva je cieľom zlepšiť prístup sociálnych služieb v menších zariadeniach komunitného typu.

Vďaka výzve z plánu obnovy vznikne vo všetkých slovenských krajoch spolu 2 357 nových miest v sociálnych službách. Konkrétne majú vzniknúť zariadenia pre ambulantné sociálne služby, nízkokapacitné pobytové sociálne služby do 12 miest a sociálno–zdravotné zariadenia s kapacitou do 30 miest. Tie rozšíria kapacity v zariadeniach o celkovo 720 nových miest. Žiadatelia z prvého kola ale musia splniť podmienky. Výstavba alebo rekonštrukcia zariadení zároveň musí byť hotová do 30. apríla 2026.

„Už dnes vieme povedať, že vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov je veľmi úspešná a je o ňu evidentný záujem. Doteraz zaslané projektové zámery na výstavbu či rekonštrukciu zariadení sociálnych služieb už teraz prevyšujú trojnásobok miest oproti plánovanej naplnenosti, teda k tomu, čo vieme finančne pokryť vďaka finančnému balíku z plánu obnovy. Musíme férovo povedať, že im budeme môcť vyhovieť len do vyčerpania tohto balíka,“ hovorí štátny tajomník ministerstva práce Juraj Káčer.

Široký okruh žiadateľov

Ministerstvo práce tak vytvorilo dvojkolovú výzvu. V prvom kole hodnotiaca komisia posudzuje projektové zámery. Žiadatelia môžu prípadné nedostatky a chyby opraviť. Následne sa môžu uchádzať dotácie pre svoje projekty a prihlásiť sa do ostrej výzvy. Tá je určená pre verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Zapojiť sa môžu aj vyššie územné celky, obce, mestá, neziskové organizácie, združenia či cirkev. Finančný balík z plánu obnovy má navýšiť kapacity ambulantných a pobytových sociálnych zariadení komunitného typu, ktoré zabezpečujú starostlivosť o klientov. Vďaka tomu sa bude môcť časť ľudí presunúť z veľkokapacitných zariadení do tých menších.

Jednou z hlavných podmienok pre žiadateľov je dlhodobá udržateľnosť, ktorá vyžaduje poskytovanie sociálnych služieb v objekte po dobu aspoň desať rokov. Ďalšie podmienky zahŕňajú právoplatné stavebné povolenie či žiadosť v súlade s projektovým zámerom. Okrem zvýšenej kvality a dostupnosti sociálnych služieb musia navrhované projekty dosiahnuť priemernú úsporu energie vo výške 30 percent.

Rezort pripravuje aj online seminár pre všetkých žiadateľov v ostrej výzve. Plánovaný je v termínoch 30. a 31. mája tohto roka. „Seminár poskytne všetkým žiadateľom priestor na vysvetlenie podmienok a odpovie na všetky otázky, s cieľom pomôcť im úspešne a načas realizovať projekty,“ dodáva ministerstvo práce.

Príprava na starnutie obyvateľstva

Vicepremiérka pre plán obnovy a využívanie eurofondov Lívia Vašáková pripomína, že jedným z cieľov plánu obnovy je pripraviť Slovensko na starnutie obyvateľstva zabezpečením kvalitnej, dostupnej a komplexnej dlhodobej starostlivosti. „Som rada, že vďaka výzvam z plánu obnovy sa môže Slovensko výrazne posunúť v kvalite poskytovania sociálnej starostlivosti, ktorá sa zameriava najmä na komfort klientov a kladie dôraz na potreby každého jednotlivca,“ tvrdí Vašáková.

Problém so starnutím obyvateľstva nemá len Slovensko, ale v podstate celá Európa. Podľa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa podiel Európanov vo veku 80 rokov a starších v období od roku 2016 do 2080 viac ako zdvojnásobí z 5,4 na 12,7 percenta. So zvyšovaním veku dožitia súvisí aj odkázanosť na pomoc inej osoby. V krajinách sa tak zvyšuje dopyt po službách dlhodobej starostlivosti.

Na Slovensku patrí poskytovanie alebo zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb do originálnej samosprávnej kompetencie. Zariadenia pre seniorov sú teda v kompetencii obcí a miest. V prípade veľkého dopytu po tejto službe a v prípadoch, keď dopyt prevyšuje ponuku voľných miest, môžu byť zriaďovateľmi zariadení pre seniorov aj kraje. Samosprávy majú za úlohu plánovať sociálne služby v komunitných plánoch sociálnych služieb alebo v koncepcii rozvoja sociálnych služieb v danom území.

Miroslav Homola