MPSV navrhuje obměnit tři lidi do dozorčích rad zdravotních pojišťoven

Vláda by měla na návrh ministryně práce a sociálních věcí změnit složení orgánů zdravotních pojišťoven Foto: koláž ZD

Vláda bude na svém zasedání v pondělí 7. ledna 2019 projednávat odvolání členky dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) Jaroslavy Kocíkové, člena dozorčí rady Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV) Olega Blaška a členky dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní pojišťovny (RBP-ZP) Jany Hanzlíkové. Za ně ministryně práce a sociálních věcí navrhuje jmenovat Jana Mečla – ten se má stát členem dozorčí rady VZP do dozorčí rady ZP MV ministryně navrhuje Ladislava Horáka a členem dozorčí rady RBP-ZP by se měl stát Jiří Martinek.

 

Ze zákona vláda odvolává tři členy dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven a tři členy dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny na návrh ministra financí, ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví. Uvedené návrhy se ale týkají pouze zástupců za Ministerstvo práce a sociálních věcí. Funkční období člena orgánu zaměstnanecké pojišťovny činí podle § 10 odst. 8 zákona č. 280/1992 Sb., (o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů) 4 roky.

MUDr. Jan Mečl je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (Fakulta všeobecného lékařství), s odbornou specializací v oboru urologie. Od roku 1989 pracoval v nemocnici v České Lípě nejprve na chirurgickém a poté urologickém oddělení. Od roku 1996 až do nynější doby působí v Krajské nemocnici Liberec a.s., kde se stal roku 2001 primářem a o deset let později byl jmenován lékařským ředitelem KN Liberec a.s. Zároveň je i místopředsedou představenstva KN Liberec a.s. V roce 2016 byl zvolen za ČSSD zastupitelem Libereckého kraje, nyní je v tomtéž zastupitelstvu předsedou výboru zdravotnictví. Je autorem a spoluautorem více než 30 odborných článků a sdělení, přednáší na mnoha odborných konferencích v ČR i zahraničí. Dlouhodobě působil jako předseda Rady pro kvalitu Krajské nemocnice Liberec (2004 -2010), od roku 2012 je členem zkušební komise MZ pro atestační zkoušky z oboru urologie a zároveň je externím učitelem na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Technické univerzitě v Liberci. Je členem České urologické společnosti ČLS JEP a Evropské urologické asociace (EAU).

Doc. MUDr. Ladislav Horák DrSc v roce 1974 promoval na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. Krátce působil na chirurgickém oddělení OUNZ v Mladé Boleslavi a od roku 1978 pracoval pod vedením profesora Řeháka na III. chirurgické klinice v Praze, kde zároveň složil atestaci II. stupně z chirurgie. Na III. chirurgické klinice se zabýval především chirurgií tlustého střeva a konečníku a postupně získal vědecké hodnosti kandidáta věd a doktora věd. V roce 1997 habilitoval jako docent na 3. Lékařské fakultě UK, kde působil do roku 2010. V letech 2010 až 2012 vedl Klaudiánovu nemocnici v Mladé Boleslavi. V současné době pracuje ve své soukromé proktologické ambulanci v Kosmonosích a je soudním znalcem v oboru chirurgie. Od roku 1996 se podílel na vývoji stentů pro aplikace v paliativní léčbě kolorektální rakoviny. Světové priority dosáhl aplikací vstřebatelných stentů v léčbě stenóz tlustého střeva. Před 15 lety se podílel i na vzniku prvního programu screeningu kolorektální rakoviny.

Ing. Jiří Martinek, MBA vystudoval v roce 1999 Vysokou školu báňskou – Technická univerzita Ostrava (Ekonomická fakulta, obor národohospodářství), zároveň je absolventem Academy of Healthcare Management, MBA ve zdravotnictví (2016-2017). Je členem Rady města Havířov/ Statutární město Havířov, členem zdravotního výboru Zastupitelstva Moravskoslezského kraje (je zde krajským zastupitelem) a od roku 2012 po čtyři roky působil i jako náměstek hejtmana pro zdravotnictví Moravskoslezského kraje. Do roku 2018 byl členem správní rady České průmyslové zdravotní pojišťovny. Má bohaté pracovní zkušenosti v managementu a poradenství. Dosud působí v představenstvu Havířovské teplárenské a.s. (HTS a.s.).

-olb-