Sedm strategických investic přijde dle aktualizovaného dokumentu na 13,5 miliardy

Na strategické investice by do roku 2025 mělo jít ze státního rozpočtu 9,5 miliardy. Foto: vizualizace nemocnic, koláž ZD

Plán na sedm strategických investic schválila vláda už před pěti lety, jejich odstartování však zdaleka nešlo tak rychle, jak se čekalo. Vláda proto minulý týden schválila aktualizovaný materiál, který upravuje finanční, časové i věcné parametry tak, aby projekty byly realizovatelné. Celková částka, na kterou sedm strategických investic přijde, se tak vyšplhala na 13,5 miliardy, přičemž suma přislíbená ze státního rozpočtu vzrostla o miliardu na 9,5 miliardy korun.

 

„Program je určen k zabezpečení přípravy a realizace strategických investic fakultních nemocnic a dalších nemocnic ve státním vlastnictví v letech 2016–2027 v oblasti pořízení a zhodnocení movitého a nemovitého majetku s účastí státního rozpočtu ve výši 9 426,246 mil. Kč. Účastníci programu se na financování investičních akcí budou podílet vlastními zdroji v minimální výši 4 039,820 mil. Kč. Součástí programu je plán na odprodej nepotřebného majetku přímo řízených organizací cestou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Očekávaný příjem státního rozpočtu je ve výši 1 975 mil. Kč,“ píše se v předkládací zprávě.

Protože dokumentace programu byla připravována v letech 2015-2016, jsou dnes podle předkládací zprávy investiční akce z hlediska uživatelského zadání ve větší míře překonané a investice by tak postupně byly kvůli definovaným parametrům nerealizovatelné. Co se týče financí, bylo po dohodě s ministerstvem financí zapracováno navýšení účasti státního rozpočtu z původně stanovené částky 8,426 miliardy Kč na 9,426 miliardy Kč. Účastníci programů se budou podílet vlastními zdroji v minimální výši 30 procent, souhrnné zdroje k financování programu činí 13,466 miliardy Kč.

„S ohledem na programové prohlášení vlády a význam strategických investic je nezbytné personální posílení ministerstva zdravotnictví, úseku investičního rozvoje za účelem dosažení úspěšné realizace požadovaných investičních akcí. Řízení strategické investice vyžaduje vysokou odbornost a personální kapacity minimálně ve výši jednoho úvazku, což nyní není v uvedeném útvaru zajištěno. Systemizaci ministerstva zdravotnictví je nutno navýšit minimálně o tři služební místa pro specialisty správce programu strategických investic,“ dodává předkládací zpráva.

Jak by měly strategické investice vypadat a kolik by měly stát? Podívejte se na přehled zpracovaný na základě schválené aktualizované dokumentace Strategické investice přímo řízených organizací MZ.

 

FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky

Zdroj: FN Brno

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 1 950,000 mil.

Prodej nepotřebného státního majetku: hodnota dle znaleckého posudku cca 700 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 76,2 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 129,7

Návratnost v letech: 15,0

Důvod investice: Umístění GPK na dvou pracovištích je pro její provoz značně komplikované, dlouhodobě provozně a personálně neudržitelné. Tato situace je dlouhodobě neudržitelná. V případě nerealizace akce bude navíc nutná investice v řádu stovek milionů korun na stavební úpravy, které však vůbec neřeší zcela zásadní problém odloučenosti pracoviště od návazných provozů a personálních kapacit. Tento stav může mít za následek výpadek poskytování standardní spádové péče, funkce porodnice jak ve sféře fyziologických porodů, ale i porodů vysoce rizikových, pro Brno i celý Jihomoravský kraj.

Cíl investice: Projekt za účelem sloučení v současnosti oddělených pracovišť Bohunice a Obilní trh v jeden kompaktní a funkční celek s návazností na komplement. Nové vzniklé pracoviště umožní redukci duplicitních provozů na úrovni materiální i personální. Vznikne tak pracoviště, které bude nejmodernější ve střední Evropě a rozsahem poskytované zdravotní péče bude na evropské špičce. Vzhledem k dominantnímu postavení pracoviště v rámci Jihomoravského kraje tak bude pozitivně ovlivněna zdravotní péče nejen v rámci regionu, ale v rámci celé České republiky.

 

FN Olomouc – novostavba hlavní budovy B

Budova Franz Josef, jejíž demolice by měla proběhnout příští rok a na jejímž místě má vyrůst nový pavilon B. Foto: FN Olomouc

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 1 502,300 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 20 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 95,0

Návratnost v letech: 15,8

Důvod investice: Významná část zdravotnických pracovišť FN Olomouc je v současné době provozována v zastaralých, technicky nevyhovujících objektech, ve kterých často vznikají havarijní situace. Zcela nevyhovující jsou nosné konstrukce, střechy, rozvody inženýrských sítí a budovy, které nesplňují současné energetické a tepelně – technické předpisy ČR. Konkrétně se jedná o následující obory (kliniky): neurologická, neurochirurgická. V rámci těchto klinik je poskytována specializovaná a superspecializovaná péče, která je v rámci spádové oblasti nemocnice nezastupitelná. Udržení provozuschopnosti budov nemocnice zajišťuje pouze za cenu zvýšených provozních nákladů. Jednotlivé kliniky jsou navíc rozmístěny v areálu FN Olomouc mimo přímou dostupnost již dříve modernizovaného traktu monobloku „A“, který zajišťuje centralizaci urgentní, operační, resuscitačně – intenzivní a radiodiagnostické medicíny.

Cíl investice: Projekt za účelem soustředit maximum spolu souvisejících projektů do optimální plochy. V plánu je centralizace těchto oborů (klinik): neurologická, neurochirurgická, ortopedická, radiologická, rozšíření prostor oddělení urgentního příjmu, koncept pracovišť intenzivní péče, ambulantní prostory, radiologické pracoviště a centrální komplex operačních sálů a společné zázemí. Za tímto účelem bude realizován projekt na výstavbu nové budovy v místě v současnosti nevyužívané historické budovy Franze Josefa, která bude odstraněna. Objekt je optimálně lokalizován v přilehlé oblasti monobloku „A“. Přesunem těchto pracovišť dojde k jejich integraci s akutní částí nemocnice, která přímo souvisí diagnostickým komplementem, urgentním příjmem a heliportem. Součástí investice je i stavební rozšíření prostor oddělení urgentního příjmu a komplexu centrálních operačních sálů a jejich zázemí. Realizace investice vytvoří podmínky ke zvýšení lůžkové kapacity i kapacity ambulantního a diagnostického traktu, které jsou v některých odbornostech deficitní.

 

FN Plzeň – výstavba pavilonu chirurgických oborů

Zdroj: FN Plzeň

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 1 499,994 mil.

Prodej nepotřebného státního majetku: uvolněný borský areál v hodnotě 850 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 52 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 52

Návratnost v letech: 28,8

Důvod investice: Jednou ze specifických charakteristik FN Plzeň je její lokalizace ve dvou hlavních areálech v Plzni (Bory a Lochotín) vzdálené zhruba 5 km s přímým dopravním spojením přes centrum města. Značná vzdálenost těchto areálů přináší zvýšené provozní náklady (přeprava pacientů, biologického materiálu do laboratoří, zdravotnického personálu). Areál na Borech je starý a jeho udržení v provozu vyžaduje značné investice. Zásadní nevýhodou lochotínského areálu je neefektivní, někdy až chaotické rozmístění provozů, kdy jsou dílčí části jednotlivých klinik umístěny v různých objektech a různých podlažích. Odstranění těchto zásadních problémů stávající organizace lochotínského areálu by si vyžádalo také značnou investici.

Cíl investice: Projekt na výstavbu pavilonu chirurgických oborů, jehož účelem je optimálně dimenzovaný, logicky uspořádaný, kvalitně vybavený a efektivně provozovaný lochotínský areál fakultní nemocnice s dobrou vazbou na sousední univerzitní komplex. Dojde k přemístění prioritních operačních oborů – lochotínských pracovišť (chirurgická klinika, klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, neurochirurgická klinika, KARIM) a borských pracovišť (urologická klinika) – do nového pavilonu. Do uvolněných lochotínských prostor budou postupně přemístěna zbylá pracoviště z borského areálu (klinika ORL, klinika kožní, odd. farmakologie, 2. Interní klinika, klinika pneumologie a ftizeologie, infekční klinika).

 

Thomayerova nemocnice Praha – výstavba centrálního urgentního příjmu

Zdroj: Thomayerova nemocnice

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 835,000 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 26 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 26

Návratnost v letech: 32,1

Důvod investice: Thomayerova nemocnice je nemocnicí pavilonového typu, která dosud nedisponuje centrálním příjmem pacientů. Centrální urgentní příjem se soustředěním veškerých diagnostických metod a akutních lůžek s možností podpory vitálních funkcí je však pro velkou nemocnici pavilonového typu naprostou nezbytností. V Thomayerově nemocnici navíc stavební dispozice téměř 90 let starých pavilonů v památkově chráněném areálu takovou koncentraci diagnostiky a akutní péče na jednom místě neumožňuje.

Cíl investice: Projekt za účelem vytvoření nízkoprahové a vysokoprahové části centrálního urgentního příjmu, která se stane zdravotnickým centrem celé nemocnice. Nový centrální urgentní příjem bude odpovídat všem parametrům a standardům moderního zdravotnictví, dále se počítá s rozšířením traumatologického pracoviště, přesunu anesteziologicko-resuscitačního pracoviště a diagnostických vyšetřoven. V přízemí budou kromě ambulancí soustředěna pracoviště komplementu, odběrové místo pro CUP a zobrazovací vyšetřovací metody. Řešení dále předpokládá s vybudováním samostatné traumatologické oddělení, které bude navázáno na tato pracoviště akutní medicíny.

Tento projekt svou koncepcí zvýší dostupnost péče pacientům s akutními onemocněními a úrazy v ambulantní části o 10–15 %, což představuje potenciál nárůstu ošetřených ambulantních pacientů o 12.000 – 18.000 ročně a zároveň zvýší lůžkovou kapacitu pro pacienty o 55 lůžek traumatologicko-ortopedického oddělení. Při stávajících průměrné reálné obložnosti dotčených pracovišť cca 85 % toto představuje zvýšení dostupnosti lůžkové péče o 17 063 ošetřovacích dnů.

 

IKEM Praha – výstavba budov G1 a G2

Zdroj: IKEM

Plánované období realizace akce: 2019 – 2024

Investice celkem: 750,000 mil.

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 43,6

Návratnost v letech: 18,2

Důvod investice: Vzhledem k neustále rostoucímu počtu léčených pacientů ve všech klíčových odbornostech je IKEM v současné době na hranici svých kapacitních možností. V současné době je pro provoz zcela nevyhovující zejména akutní příjem, který je řešen v rámci Kliniky kardiologie. Ten nyní dosáhl maxima svých reálných možností a v horizontu 2 – 3 let již nebude vyhovovat ani požadavkům na prostorové a personální zajištění dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR. V souladu s koncepcí Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotnické záchranné služby je jediným možným řešením dostavba nového pavilonu a přemístění Urgentního příjmu do těchto prostor. V posledních více než deseti letech došlo rovněž k významnému nárůstu počtu u některých transplantací až o 70%, u ostatních činností o 30–60%, objem eliminačních metod či endoskopií stoupl o 60–70%, přičemž prostorové kapacity Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče (KARIP) pro tyto výkony se prakticky nezměnily. Vnitřní rezervy oddělení jsou vyčerpány a pro udržení vzestupného trendu transplantační aktivity při její logické centralizaci a zvyšování podílu náročnějších (a dražších) transplantačních postupů je potřebné navýšit lůžkovou kapacitu.

Cíl investice: Projekt za účelem vybudování plnohodnotného urgentního příjmu a dalších chybějících kapacit prostřednictvím výstavby dvou pavilonů, integrovaných do jedné budovy a funkčně propojených se stávajícím provozem. Realizací akce dojde k vytvoření adekvátních podmínek transplantačního programu přemístěním kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče, k vybudování plnohodnotného angiologického oddělení a k využití uvolněných prostor pro navýšení lůžkové a ambulantní léčebně preventivní péče. Realizace těchto prostor je pro IKEM zásadní z pohledu poskytování zdravotních služeb v oblasti urgentních kardiovaskulárních stavů, celkové komplexní péče o pacienty po orgánových transplantacích a současně zajišťující další provoz moderní a efektivní nemocnice. Vybudování nových pavilonů G1, G2, integrovaných do jedné budovy, přinese pro IKEM zřejmý a pro další vývoj či zkvalitnění zdravotních služeb bezpodmínečný benefit. Dojde ke vzniku nových kapacit pro rozvoj IKEM, přinese racionalizaci provozu, zvýšení efektivity a kvality péče. V lůžkové části IKEM dojde k nárůstu o 56 lůžek (50 standard a 6 JIP), celkový počet lůžek v pavilonu G1 a G2 bude 74 lůžek, z čehož 48 JIPových a 26 standardních lůžek.

 

VFN Praha – výstavba nového sdruženého objektu 

Zdroj: VFN

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 1 530,690 mil.

Prodej nepotřebného státního majetku: budovy a pozemky v hodnotě 425 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 125 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 133,2

Návratnost v letech: 11,5

Důvod investice: Infrastruktura nemocnice je dlouhodobě významně podfinancovaná, s tím, že stav řady budov a jejich vybavení je za hranicí jejich technické životnosti a v některých případech dokonce havarijní. Jedná se zejména o provozy energetiky, tepelného hospodářství, vyšetřovacích a výzkumných laboratoří, ORL a transfúzního oddělení. V budově, kde je umístěna většina zázemí laboratoří VFN, vykazuje konstrukce zásadní statické nedostatky, kdy postupně dochází k uzavírání částí budovy pro její havarijní stav. Uvedení do provozu schopného stavu již není možné bez celkového řešení, budova (A7) má již od roku 1988 demoliční výměr, její jedna část byla v polovině roku 2019 statikem uzavřena pro akutní hrozbu zřícení.

Cíl investice: Realizace novostavby (AN1 – A7) – vybudování moderního multipavilonu, kde budou soustředěny vybrané obory urgentní péče – předně centrální urgentní příjem, ORL, stomatochirurgie, foniatrie včetně operačních sálů, potřebného laboratorní komplementu a dále transfuzní oddělení. Novostavba vznikne na místě původní budovy A7. Objekt se bude nacházet v těsné blízkosti chirurgické a anesteziologické kliniky, dalších operačních sálů a dostupné přístrojové techniky potřebné pro urgentní službu pacientům. Hlavním přínosem bude odstranění havarijního stavu objektu a zefektivnění fungování urgentní péče ve VFN, vč. příbuzných oborů (ORL, stomatochirurgie a foniatrie), jejich bezprostřední návaznosti na urgentní příjem, laboratorní provozy a strategické, ekonomicky výhodné umístění celého transfuzního oddělení do budovy v hlavním areálu VFN. Vybudováním nového multipavilonu bude zároveň vyřešena v současnosti nedostačující a ekonomicky nevýhodná dopravní obslužnost nejen pro pacienty urgentní péče.

 

FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů

Zfroj: FN HK

Plánované období realizace akce: 2020 – 2025

Investice celkem: 2 420,000 mil.

Očekávané úspory na provozních nákladech: 4 mil. Kč ročně

Roční přímý ekonomický přínos akce (v mil. Kč): 65

Návratnost v letech: 37,3

Důvod investice: Vzhledem k nedostatečným investicím do infrastruktury nemocnice dosáhl technický stav budov neurochirurgické kliniky, ortopedické kliniky a kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku kritické situace, která pokud nebude řešena, přejde během několika let do havárie s velmi negativními následky pro poskytování péče v celém zmíněném regionu, kdy nemocnice nebude schopna zajistit nezbytnou centrovou péči v požadovaném rozsahu a kvalitě. S přihlédnutím k morální a technické zastaralosti budov je nutná úplná rekonstrukce budov. Dílčí rekonstrukce se zachováním částečného provozu situaci neřeší.

Cíl investice: Koncentrace chirurgických oborů, včetně vazeb na příslušné komplementy do modernizovaného centra na bázi Pavilonu akademika Bedrny. Investiční akce „FN Hradec Králové – modernizace chirurgických oborů“ je tvořena přístavbou chirurgického centra vč. souvisejících investic a nezbytnou částečnou rekonstrukcí stávajícího Pavilonu akademika Bedrny. Do modernizovaného centra budou po dokončení přestěhovány: neurochirurgická klinika, klinika ORL a ortopedická klinika a zajištěna činnost stávajících pracovišť. Výsledkem investice bude nejen řešení a náprava problémů starého provozu a nevyhovujícího technického stavu chirurgických budov z minulého století, ale změní se i izolovaný koncept chirurgických oborů a vytvoří se prostor pro rozvoj lékařské péče s podporou moderních medicínských technologií. Projekt umožní realizaci hybridního operačního sálu, představující pracoviště plně v souladu s moderními trendy. Centralizace operačních sálů umožní realizovat smysluplnou koncepci robotické chirurgie.

-mk-