MUDr. Petr Šonka. Foto: Radek Čepelák

Centrová léčba dyslipidemie je špatné řešení, míní předseda praktických lékařů Petr Šonka

Moderní léčbu je možné svěřit do rukou praktiků, je to to vyzkoušený krok. Příkladem je zrušení preskripčních omezení u statinů, připomíná předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Běžná onemocnění, kterými trpí podstatná část populace podle něj nelze efektivně léčit ve specializovaných centrech, která mají velmi omezenou kapacitu a dostupnost. Petr Šonka odpovídal na otázky naší ankety zaměřené na kardiovaskulární prevenci.

Jak zlepšit zdraví české populace a snížit kardiovaskulární mortalitu o odbornou společností zamýšlených 5 procent do roku 2035?

Důslednou prevencí kardiovaskulárních onemocnění prováděnou v primární péči, zefektivněním organizace péče o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními, zlepšením spolupráce mezi primární, sekundární a terciální péčí a zpřístupněním moderní farmakologické léčby pro praktické lékaře. Jak může moderní léčba v rukou praktického lékaře ovlivnit kardiovaskulární mortalitu se jednoznačně ukázalo ve chvíli, kdy bylo zrušeno preskripční omezení u statinů a tato léčba byla uvolněna pro použití v primární péči a stala se tak skutečně dostupnou všem indikovaným pacientům. A samozřejmě nesmíme zapomenout na edukační a osvětovou činností zaměřenou na změnu životního stylu a stravovacích návyků české populace.

Jak a kde by měl být pacient s vysokým cholesterolem nejlépe léčen? Jak dosáhnout větší adherence k léčbě a dosahování cílových hodnot léčby?

Pacient s vysokým cholesterolem by měl být léčen v ordinaci svého praktického lékaře, nebo v ordinaci ambulantního specialisty, ve které je dispenzarizován pro kardiovaskulární onemocnění, nebo diabetes. Jak dosáhnout vyšší adherence pacienta k léčbě a dosahování cílových hodnot, to je otázka za milion. Kromě zmíněné edukace a osvěty je potřeba pacienty zainteresovat například účastí v bonifikačních programech zdravotních pojišťoven, které je ke změně přístupu a snaze dosáhnout cílových hodnot budou motivovat například ziskem určitých benefitů.

Jak by měla vypadat efektivní organizace péče (praktik – ambulantní specialista – specializované centrum)? V čem vidíte limity centrové péče o pacienty s dyslipidémií?

Centrová léčba dyslipidemie je špatné řešení, které z podstaty věci nemůže vést dobrým výsledkům. Běžná onemocnění, kterými trpí podstatná část populace, nelze efektivně léčit ve specializovaných centrech, která mají velmi omezenou kapacitu a dostupnost. A dyslipidemie takovým onemocněním zcela jistě je. Drtivá většina pacientů, kteří splňují indikační kritéria pro nasazení medikace podávané v centrech, se k této léčbě prostě nedostane, protože je pro ně nedostupná z geografických, časových a kapacitních důvodů. Stejný problém se jasně ukazuje třeba v případě organizace péče o pacienty s osteoporózou v ČR.

Přestože je farmakologická léčba považována za jeden z nejúčinnějších preventivních i terapeutických postupů v oblasti léčby vysokého cholesterolu jsou inovativní léčivé přípravky pro české pacienty omezeně dostupné. Jaké cesty vedou k větší dostupnosti inovací pro české pacienty?

Inovativní léčba je drahá a je pochopitelné, že není v ekonomických možnostech českého zdravotního systému uhradit ji všem pacientům, kteří by z ní profitovali. Je pochopitelná snaha definovat kritéria pro úhradu této léčby, která počet potenciálních pacientů omezí. Není ale dobré toto omezení realizovat tím, že neumožníme lék předepisovat praktickým lékařům a jeho užití vyhradíme pouze specialistům. Podmínky pro indikační omezení by měly být definovány závažností onemocnění a klinickým stavem pacienta, nikoliv specializací lékaře. To opět znamená, že určitá část pacientů splňující indikační kritéria se k léčbě nedostane. V případě inovativních léků pro léčbu dyslipidemie k tomu opravdu není žádný odborný důvod. Jedná se o velmi bezpečné léky, jejichž podání je snadné a nevyžaduje žádné speciální dovednosti. K větší dostupnosti inovativních léků pro českou populaci by jistě mohlo přispět například komerční připojištění a rozvoj disease management programů zdravotních pojišťoven.

-pur-