Foto: archiv profesora Češky s jeho svolením

Indikujeme málo pacientů, a dokonce nečerpáme budget pro inovativní léčbu, míní profesor Češka

V obecné rovině jsem pro co nejliberálnější přístup k terapii pro všechny lékaře, říká předseda České internistické společnosti ČLS JEP profesor Richard Češka. Současně dodává, že léčba v centrech vede k optimálnímu zhodnocení terapeutické situace. Pokračujeme v anketě zaměřené na cesty ke snížení kardiovaskulární mortality české populace.

Jak zlepšit zdraví české populace a snížit kardiovaskulární mortalitu o odbornou společností zamýšlených 5% do roku 2035?

Opravdu jen v bodech a velmi stručně, jedná se o komplexní program, který nelze rozebírat. Základní jsou ale tři součásti.       

  • Intenzivní snaha o ovlivnění rizikových faktorů
  • Další rozvoj intervenční a akutní kardiologie včetně zavádění nových přístupů – od zobrazovacích metod až po sofistikované výkony
  • Zvýšení povědomí o kardiovaskulárních onemocněních v populaci (jakkoliv se zdá, že se o této problematice řeklo již téměř vše)
Jak a kde by měl být pacient s vysokým cholesterolem nejlépe léčen? Jak dosáhnout větší adherence k léčbě a dosahování cílových hodnot léčby?

Základní diagnostika a léčba hyperlipidémií a dyslipidémií by měla být řešena praktickým lékařem. Pacienti s kombinací několika rizikových faktorů a rovněž významná část nemocných v sekundární prevenci by měla být v péči specialisty. Lipidové kliniky a lipidová centra (často jako součást „Centra preventivní kardiologie“) by měly pečovat o nemocné s geneticky determinovanými HLP a DLP, obecně o komplikované nemocné např. s familiární hypercholesterolémií nebo familiární chylomikronémií.  Rovněž by měly sloužit jako vědecká i edukační centra, ať regionálně, tak celostátně. Adherence k léčbě se zlepší se zvýšením povědomí populace o významu rizikových faktorů i tím, že budeme jako lékaři více nemocným problematiku vysvětlovat

Jak by měla vypadat efektivní organizace péče (praktik – ambulantní specialista – specializované centrum)? V čem vidíte limity centrové péče o pacienty s dyslipidémií?

Na tuto otázku odpovídám v předcházejícím textu. Centra mají své výhody i nevýhody. V obecné rovině jsem pro co nejliberálnější přístup k terapii pro všechny lékaře. Na druhé straně právě léčba v centrech vede k optimálnímu zhodnocení terapeutické situace.

Přestože je farmakologická léčba považována za jeden z nejúčinnějších preventivních i terapeutických postupů v oblasti léčby vysokého cholesterolu jsou inovativní léčivé přípravky pro české pacienty omezeně dostupné. Jaké cesty vedou k větší dostupnosti inovací pro české pacienty?

Rozhodně bych neřekl, že je inovativní léčba v ČR hůře dostupná než v dalších zemích. V EU jsme jistě nad průměrem.  Problém, který se málo komunikuje je to, že indikujeme málo pacientů, a dokonce nečerpáme budget, který si pojišťovny pro inovativní léčbu vytvořily.

-pur-