Ukrajinské ženy čelia v strednej a juhovýchodnej Európe prekážkam pri prístupe k antikoncepcii či legálnej interrupcii. (Ilustračné foto: Freepik)

Žiadna antikoncepcia, interrupcia ani podpora týraných žien: utečenky z Ukrajiny majú vo viacerých európskych krajinách problém s reprodukčnými právami

Štúdia deviatich miestnych a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií naznačuje, že mnohým utečenkám z Ukrajiny bránia v niektorých krajinách Európskej únie v prístupe k základnej reprodukčnej starostlivosti. Za antikoncepciou, interrupciou a ďalšími službám reprodukčného zdravia musia niektoré ženy cestovať z Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska naspäť na Ukrajinu.

Hĺbkový prieskum v štúdii s názvom Kríza starostlivosti: Zlyhania pri zabezpezpečovaní sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv utečeniek z Ukrajiny v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku tiež odhalil, že v týchto krajinách často chýba podpora žien pri rodovo podmienenom násilí a zdôrazňuje naliehavú potrebu opatrení zo strany vlád jednotlivých štátov, Európskej únie a tiež humanitárnej a darcovskej komunity. Súčasťou štúdie bolo viac ako 80 pološtruktúrovaných rozhovorov s utečenkami, odborníčkami a odborníkmi v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, ktoré sa uskutočnili od júla 2022 do apríla 2023.

Obmedzenia, diskriminácia a ohrozenie zdravia

Niektoré utečenky sa dočasne vracajú na Ukrajinu, pretože sa im zdá, že nemajú inú možnosť, ak potrebujú sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť. Iné vyhľadávajú nelegálne interrupcie a antikoncepciu a ďalšie ostávajú bez zdravotnej starostlivosti. Zo štúdie tiež vyplýva, že mnohé ženy sú vystavené škodlivým oneskoreniam, úzkosti a strachu, finančnej záťaži, inštitucionálnemu rasizmu a subštandardnej starostlivosti, čo má priame negatívne dôsledky na ich zdravie a celkové rozpoloženie.

Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko patria k najreštriktívnejším krajinám v Európe, pokiaľ ide o sexuálne a reprodukčné zdravie a práva i podporné služby pre osoby, ktoré prežili rodovo podmienené násilie. Ako sa uvádza v správe o prieskume, prekážky, ktorým utečenky z Ukrajiny čelia, zahŕňajú právne, finančné aj informačné obmedzenia, nízku kvalitu starostlivosti a nedostatok základných služieb.

„Európska únia (EÚ) prisľúbila, že utečenkám z Ukrajiny poskytne útočisko a starostlivosť. Pre ženy z Ukrajiny, ktoré v súčasnosti žijú v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku, a potrebujú sexuálnu a reprodukčnú zdravotnú starostlivosť, je však realita často celkom iná. Namiesto starostlivosti a ochrany pravidelne čelia prekážkam v podobe obmedzení, zmätku, stigmatizácie a diskriminácie,“ skonštatovala Leah Hoctor, hlavná regionálna riaditeľka Centra pre reprodukčné práva pre Európu. „Nedostatočné zabezpečenie včasného prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti a podporným službám pre utečenky ohrozuje ich celkovú fyzickú a psychickú pohodu a ešte znásobuje škody, ktoré utrpeli v dôsledku invázie na Ukrajinu,“ dodala.

Potrebu prístupu informáciám o reprodukčnom zdraví, k sexuálnej výchove a k bezpečným interrupciám obhajuje aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Čelia aj rasizmu a sexizmu

„Slovensko neposkytuje služby, ktoré by reagovali na potreby žien z Ukrajiny. Či už ide o interrupčnú starostlivosť, antikoncepčné služby, podporu pri rodovo podmienenom násilí… tak veľa toho chýba. V ceste im stojí veľmi veľa prekážok,“ hovorí o situácii na Slovensku Adriana Mesochoritisová z organizácie Možnosť voľby.

V Poľsku je interrupcia pri väčšine okolností nezákonná, množstvo utečeniek je teda nútených vyhľadať ju inými ako legálnymi cestami. Buď si zaobstarajú medikamentóznu interrupciu online alebo cestujú do iných členských štátov EÚ. „V Poľsku platí takmer úplný zákaz a nedostupnosť interrupčnej starostlivosti. Zákonodarné orgány v Poľsku zlyhali nielen voči poľským ženám, ale aj ženám z Ukrajiny, ktoré potrebujú legálnu interrupčnú starostlivosť. Skutočnosť, že utečenky z Ukrajiny, žijúce v Poľsku, sú nútené vrátiť sa za interrupčnou starostlivosťou na Ukrajinu alebo ju vyhľadať v iných častiach Európy, je obžalobou poľského práva a praxe,“ povedala Krystyna Kacpura z poľskej Nadácie pre ženy a plánovanie rodiny.

Utečenky, ktoré prežili rodovo podmienené násilie, sa v prieskume vyjadrili, že neraz zostávajú bez základných služieb, podpory a samy sa vyrovnávajú s traumou, zdravotnými problémami a ďalšími následkami. „Podporné služby pre osoby, ktoré prežili sexuálne a rodovo podmienené násilie, sú v Poľsku hlboko nedostatočné. Mnoho preživších nenachádza žiadne bezpečné útočisko, kde by im pomohli spracovať traumatické zážitky, ktoré prežili,“ povedala Joanna Piotrowska z Nadácie Feminoteka.

Niektoré skupiny – najmä rómske ženy a LGBTIQ+ utečenci a utečenky – čelia viacnásobnej diskriminácii a zvýšeným prekážkam. Ak sa im podarí získať starostlivosť, často len vďaka pomoci mimovládnych organizácií a obhajcov a obhajkýň ľudských práv. „S rómskymi utečenkami z Ukrajiny sa zaobchádza s veľkou predpojatosťou a dvojakými štandardmi. Často sú im odopierané jednoduché pohotovostné služby alebo základné produkty. Okrem prekážok, ktorým čelia všetky ženy, ktoré potrebujú prístup k sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, rómske utečenky čelia aj inštitucionálnemu rasizmu, sexizmu a triednemu rasizmu. V niektorých ubytovniach sú tieto ženy segregované alebo ich odrádzajú od vyhľadávania poskytovaných služieb,“ povedala Carmen Gheorghe z rumunskej organizácie E-Romnja.

„Po začiatku invázie sa ľudskoprávne organizácie okamžite zmobilizovali, aby reagovali na potreby ľudí na úteku z Ukrajiny. Uplynul však rok a my a ďalšie organizácie, poskytujúce sexuálnu a reprodukčnú starostlivosť, stále narážame na veľké právne, finančné a prevádzkové problémy, ktoré ovplyvňujú našu schopnosť poskytovať služby utečenkám,“ povedala Erika Schmidt z maďarského združenia EMMA.

Lucia Hakszer