Usnesení sjezdu lékařské komory: studená sprcha pro ministerstvo

Vedení ministerstva zdravotnictví na sjezdu ČLK, zleva: prof. Josef Vymazal, náměstek pro zdravotní péči, Tom Philipp, náměstek pro zdravotní péči, Svatopluk Němeček, ministr. Zcela vpravo je prezident komory Milan Kubek.

Zatímco ještě včera se na sjezdu České lékařské komory (ČLK) zdálo, že mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři, panuje selanka, výsledná usnesení ministra nepotěší. ČLK odmítla vše podstatné, co ministerstvo v poslední době předložilo. Sjezd ČLK nesouhlasí s úhradovou vyhláškou, s předloženými tezemi návrhu zákona o vzdělávání a znovu ani s elektronickými recepty. Požaduje plnou kompenzaci zrušených regulačních poplatků, přilít další peníze do zdravotnictví a zvýšit platy.  A popohání vládu, aby si pospíšila s přípravou zákonů a plněním programového prohlášení.

 

Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLK, konaného ve dnech 22. – 23. listopadu 2014 v Praze (výběr, roztřídění a mezititulky: Zdravotnický deník)

 

Úhrady a smlouvy a s pojišťovnami

 • Sjezd odmítá ministerstvem zdravotnictví předložený návrh úhradové vyhlášky pro rok

2015, který nerespektuje dohody uzavřené mezi zástupci poskytovatelů zdravotních

služeb a zdravotními pojišťovnami a nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu.

 • Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK, aby v jednáních o úhradách

ambulantních specialistů pro rok 2015, prosazovali jako minimální ty podmínky, o nichž

hlasovali zástupci poskytovatelů 21. 8. 2014 v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu

a výši úhrad.

 • Sjezd ukládá představenstvu prosazovat plnou náhradu za zrušené regulační poplatky

pro praktické lékaře, pediatry a ambulantní specialisty. Sjezd ukládá představenstvu

v jednání preferovat úhradu od zdravotních pojišťoven dle počtu aktuálně vykázaných

příslušných signálních kódů.

 • Sjezd ukládá představenstvu jednat se všemi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem

zdravotnictví o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

 • Sjezd vnímá současný systém úhrad zdravotní péče pouze jako přechodný stav. Zásadně

trváme na vytvoření Seznamu zdravotních výkonů s reálnými cenami při navýšení

hodnoty lékařské práce.

 • Sjezd pověřuje své současné i budoucí volené představitele zahájit jednání o

bezesmluvním vztahu mezi ambulantními lékaři a zdravotními pojišťovnami. Je třeba

vytvořit legislativní rámec pro cílový stav, kdy smlouvu bude uzavírat pouze pacient se

svou zdravotní pojišťovnou.

 

Legislativa

 • Sjezd požaduje přepracování tezí novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů,

neboť tyto teze neodpovídají tomu, co projednávala a doporučila pracovní komise

ministerstva zdravotnictví, v níž měla ČLK svého zástupce.

 • Sjezd vyzývá vládu České republiky, aby plnila programové prohlášení a koaliční

smlouvu, na jejímž základě vznikla. Sjezd zároveň požaduje urychlení přípravy slibovaných zákonů a dalších právních předpisů, které české zdravotnictví nutně

potřebuje.

 • Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví urychlené předložení novel zákonů č.

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby

urychleně předložilo svůj návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh

tohoto zákona zpracovaný ČLK má vláda ČR k dispozici již od června 2014.

 • Sjezd požaduje zvýšení právní ochrany lékařů a dalších zdravotníků. Zvýšené trestní

sazby za násilné trestné činy spáchané na zdravotnících by se měly týkat i fyzického

napadení bez ublížení na zdraví a případů, kdy útok je spáchán nejen při výkonu povolání,

ale pro výkon povolání, stejně jako je tomu v případech právní ochrany úředních osob

 

Registry a elektronizace

 • Česká lékařská komora důrazně odmítá zřizování speciálních registrů zdravotní

způsobilosti lékařů. Podobné registry nejsou zavedeny v žádné jiné profesi i přesto, že

lékař není zdaleka jediným povoláním, kde může nevyhovující zdravotní stav vést

k ohrožení majetku či zdraví jiných osob (řidič MHD, policista, pilot, soudce, učitel, práce

v potravinářství …).

Posuzování zdravotní způsobilosti je dostatečně řešeno řádným prováděním pracovně

lékařských služeb s následným vyřazením nezpůsobilé osoby z výkonu práce, ke které

není zdravotně způsobilá.

Sjezd zavazuje ČLK všemi způsoby bojovat proti zřizování registrů zdravotní

způsobilosti, pouze v případě vyčerpání všech možností zavazuje ČLK prosazovat vedení

registru komorou.

 • Sjezd odmítá povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronických receptů

vystavovaných přes tzv. Centrální úložiště elektronických receptů. Elektronické recepty

by měly zůstat jako fakultativní možnost.

 

Cena práce a peníze do zdravotnictví

 • Sjezd požaduje další zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce a schválení

zákonné úpravy, která zajistí pravidelnou valorizaci této platby v závislosti na vývoji výše

průměrné mzdy v ČR.

 • Sjezd ukládá představenstvu prosazovat na jednání se státními orgány i zdravotními

pojišťovnami plnou úhradu lékaři odvedené práce.

 • Sjezd upozorňuje, že poslední valorizace ceny lékařské práce v Seznamu zdravotních

výkonů proběhla v roce 2006. Sjezd požaduje valorizaci ceny lékařské práce v Seznamu

zdravotních výkonů.

 • Sjezd podporuje oprávněný požadavek lékařských odborů na zvýšení platů a mezd lékařů

zaměstnanců za základní pracovní dobu. Sjezd podporuje oprávněné požadavky

poskytovatelů lékařských zdravotních služeb na zvýšení jejich úhrady z prostředků

veřejného zdravotního pojištění.

 

Zákoník práce

 • Sjezd upozorňuje, že ve většině nemocnic v ČR je stále soustavně porušován zákoník

práce. Další obcházení zákona formou dohod o pracovní činnosti považuje sjezd za

nepřijatelné a vyzývá k urychlenému ukončení této nezákonné praxe.