Pátek, 18. června, 2021

Usnesení sjezdu lékařské komory: studená sprcha pro ministerstvo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zatímco ještě včera se na sjezdu České lékařské komory (ČLK) zdálo, že mezi ministerstvem zdravotnictví a lékaři, panuje selanka, výsledná usnesení ministra nepotěší. ČLK odmítla vše podstatné, co ministerstvo v poslední době předložilo. Sjezd ČLK nesouhlasí s úhradovou vyhláškou, s předloženými tezemi návrhu zákona o vzdělávání a znovu ani s elektronickými recepty. Požaduje plnou kompenzaci zrušených regulačních poplatků, přilít další peníze do zdravotnictví a zvýšit platy.  A popohání vládu, aby si pospíšila s přípravou zákonů a plněním programového prohlášení.

 

Usnesení XXVIII. sjezdu delegátů ČLK, konaného ve dnech 22. – 23. listopadu 2014 v Praze (výběr, roztřídění a mezititulky: Zdravotnický deník)

 

Úhrady a smlouvy a s pojišťovnami

 • Sjezd odmítá ministerstvem zdravotnictví předložený návrh úhradové vyhlášky pro rok

2015, který nerespektuje dohody uzavřené mezi zástupci poskytovatelů zdravotních

služeb a zdravotními pojišťovnami a nerespektuje rozhodnutí Ústavního soudu.

 • Sjezd ukládá prezidentovi a představenstvu ČLK, aby v jednáních o úhradách

ambulantních specialistů pro rok 2015, prosazovali jako minimální ty podmínky, o nichž

hlasovali zástupci poskytovatelů 21. 8. 2014 v rámci dohodovacího řízení o hodnotě bodu

a výši úhrad.

 • Sjezd ukládá představenstvu prosazovat plnou náhradu za zrušené regulační poplatky

pro praktické lékaře, pediatry a ambulantní specialisty. Sjezd ukládá představenstvu

v jednání preferovat úhradu od zdravotních pojišťoven dle počtu aktuálně vykázaných

příslušných signálních kódů.

 • Sjezd ukládá představenstvu jednat se všemi zdravotními pojišťovnami a Ministerstvem

zdravotnictví o bonifikaci držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK.

 • Sjezd vnímá současný systém úhrad zdravotní péče pouze jako přechodný stav. Zásadně

trváme na vytvoření Seznamu zdravotních výkonů s reálnými cenami při navýšení

hodnoty lékařské práce.

 • Sjezd pověřuje své současné i budoucí volené představitele zahájit jednání o

bezesmluvním vztahu mezi ambulantními lékaři a zdravotními pojišťovnami. Je třeba

vytvořit legislativní rámec pro cílový stav, kdy smlouvu bude uzavírat pouze pacient se

svou zdravotní pojišťovnou.

 

Legislativa

 • Sjezd požaduje přepracování tezí novely zákona č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů,

neboť tyto teze neodpovídají tomu, co projednávala a doporučila pracovní komise

ministerstva zdravotnictví, v níž měla ČLK svého zástupce.

 • Sjezd vyzývá vládu České republiky, aby plnila programové prohlášení a koaliční

smlouvu, na jejímž základě vznikla. Sjezd zároveň požaduje urychlení přípravy slibovaných zákonů a dalších právních předpisů, které české zdravotnictví nutně

potřebuje.

 • Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví urychlené předložení novel zákonů č.

48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a

č. 95/2004 Sb., o vzdělávání lékařů. Sjezd požaduje po ministerstvu zdravotnictví, aby

urychleně předložilo svůj návrh zákona o veřejných neziskových nemocnicích. Návrh

tohoto zákona zpracovaný ČLK má vláda ČR k dispozici již od června 2014.

 • Sjezd požaduje zvýšení právní ochrany lékařů a dalších zdravotníků. Zvýšené trestní

sazby za násilné trestné činy spáchané na zdravotnících by se měly týkat i fyzického

napadení bez ublížení na zdraví a případů, kdy útok je spáchán nejen při výkonu povolání,

ale pro výkon povolání, stejně jako je tomu v případech právní ochrany úředních osob

 

Registry a elektronizace

 • Česká lékařská komora důrazně odmítá zřizování speciálních registrů zdravotní

způsobilosti lékařů. Podobné registry nejsou zavedeny v žádné jiné profesi i přesto, že

lékař není zdaleka jediným povoláním, kde může nevyhovující zdravotní stav vést

k ohrožení majetku či zdraví jiných osob (řidič MHD, policista, pilot, soudce, učitel, práce

v potravinářství …).

Posuzování zdravotní způsobilosti je dostatečně řešeno řádným prováděním pracovně

lékařských služeb s následným vyřazením nezpůsobilé osoby z výkonu práce, ke které

není zdravotně způsobilá.

Sjezd zavazuje ČLK všemi způsoby bojovat proti zřizování registrů zdravotní

způsobilosti, pouze v případě vyčerpání všech možností zavazuje ČLK prosazovat vedení

registru komorou.

 • Sjezd odmítá povinnost předepisovat léky prostřednictvím elektronických receptů

vystavovaných přes tzv. Centrální úložiště elektronických receptů. Elektronické recepty

by měly zůstat jako fakultativní možnost.

 

Cena práce a peníze do zdravotnictví

 • Sjezd požaduje další zvýšení platby pojistného za tzv. státní pojištěnce a schválení

zákonné úpravy, která zajistí pravidelnou valorizaci této platby v závislosti na vývoji výše

průměrné mzdy v ČR.

 • Sjezd ukládá představenstvu prosazovat na jednání se státními orgány i zdravotními

pojišťovnami plnou úhradu lékaři odvedené práce.

 • Sjezd upozorňuje, že poslední valorizace ceny lékařské práce v Seznamu zdravotních

výkonů proběhla v roce 2006. Sjezd požaduje valorizaci ceny lékařské práce v Seznamu

zdravotních výkonů.

 • Sjezd podporuje oprávněný požadavek lékařských odborů na zvýšení platů a mezd lékařů

zaměstnanců za základní pracovní dobu. Sjezd podporuje oprávněné požadavky

poskytovatelů lékařských zdravotních služeb na zvýšení jejich úhrady z prostředků

veřejného zdravotního pojištění.

 

Zákoník práce

 • Sjezd upozorňuje, že ve většině nemocnic v ČR je stále soustavně porušován zákoník

práce. Další obcházení zákona formou dohod o pracovní činnosti považuje sjezd za

nepřijatelné a vyzývá k urychlenému ukončení této nezákonné praxe.

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY