Středa, 6. července, 2022

Podat stížnost u ESLP bude nově možné jen do čtyř měsíců od národního rozsudku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V platnost vstoupil dodatkový Protokol č. 15 k Úmluvě o lidských právech a základních svobodách. Od února 2022 se účinně změní lhůta pro podání stížností u Evropského soudu pro lidská práva proti národním státům na porušování Úmluvy. Přijatelnost věci, která nebyla  národní justicí řádně posouzena, už není zaručena. Za lidská práva a svobody nese odpovědnost v první řadě národní stát.

Dodatkový Protokol č. 15 k Úmluvě o lidských právech a základních svobodách ratifikovalo všech 47 členských zemí Rady Evropy. Protokol tím vstoupil v platnost dne 1. srpna 2021. Rovněž byl publikován ve Sbírce. O změně rovněž informuje stránka Evropského soudu pro lidská práva.

V intencích konferencí v Brightonu, Interlakenu a Izmiru z let 2011 – 2012 přenáší Protokol 15 větší odpovědnost za dodržování Úmluvy na národní státy v rámci principu subsidiarity. „Potvrzujíce, že v souladu se zásadou subsidiarity mají Vysoké smluvní strany primární odpovědnost za zajištění práv a svobod zakotvených v této Úmluvě a jejích protokolech a že při tom požívají prostoru pro uvážení pod dohledem Evropského soudu pro lidská práva zřízeného touto Úmluvou,“ uvádí se v článku 1 Protokolu 15.

Jen zásadní věci, nikoli banality Rovněž se mění pravidlo přijatelnosti a odmítnutí stížnosti proti státu u Evropského soudu pro lidská práva. Jako kritérium dosavadní „automatické“ přijatelnosti se ruší skutečnost, že případ nebyl řádně projednán národním soudem, ale stěžovatel současně neutrpěl vážnou újmu. Takový případ dříve neměl být odmítnut, ale nově je toto ustanovení zrušeno. Podle důvodové zprávy byl článek Úmluvy obsahující kritérium přípustnosti týkající se „významné újmy“, změněn tak, že „byla odstraněna podmínka, že případ nebyl řádně posuzován domácím soudem. Zůstává požadavek na posouzení stížnosti tam, kde to vyžaduje dodržování lidských práv,“ uvádí zpráva. „Tento pozměňovací návrh má zajistit větší…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Irena Válová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit