„Principem činnosti centra je, abychom v rámci tohoto širokého týmu kvalitně komunikovali, starali se o pacienty a probírali komplikace," říká přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN profesor David Netuka. Foto: Jana Jabůrková a Jiří Turek

Vzniklo Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy. Motto není tvorba monopolu, ale nabídka péče a spolupráce

Léčba mozkových nádorů vyžaduje komplexní přístup, pro který je zásadní multioborová spolupráce. Za účelem podpory rozvoje centrové péče o pacienty s adenomem hypofýzy bylo v dubnu letošního roku ustaveno Centrum excelence pro léčbu nádorů 1. LF UK. Kromě péče nabízí spolupráci endokrinologům v rámci celé republiky a pořádá pravidelné semináře za účelem konzultací, věnuje se také akademické činnosti a edukaci mladých lékařů. Centrum vzniklo spojením 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy s Ústřední vojenskou nemocnicí – Fakultní vojenskou nemocnicí Praha a s Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Adenomy hypofýzy, tedy nádory podvěsku mozkového, jsou relativně časté mozkové nádory. Představují přibližně 10 % nitrolebních nádorů, s převahou pacientů ve 3. a 4. dekádě života. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje zkušenost a mezioborovou spolupráci endokrinologa, neurochirurga, očního lékaře a neurologa.

V České republice se nyní provádí ročně přibližně 300 operací tohoto onemocnění na 11 pracovištích, péče je však velmi často roztříštěná. „Principem činnosti centra je, abychom v rámci tohoto širokého týmu kvalitně komunikovali, starali se o pacienty a probírali komplikace. Každý v týmu musí vědět, jakou péči pacient v danou chvíli potřebuje a co má mít za vyšetření a aby byly jasně dané povinnosti jednotlivých členů,“ uvádí přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK a ÚVN profesor David Netuka. Právě na této klinice se uskutečňuje přes 40 procent těchto výkonů v České republice.

Ani v Evropě není podle Netuky centralizace příliš uspokojivá. „Funguje v některých centrech v Itálii a Německu. Ale center, která operují více než 100 pacientů za rok, tak jako naše centrum, je v Evropě asi 8% ze všech neurochirurgií. Takže se nedá říct, že my bychom se v něčem vymykali,“ dodává.

Spolupráce napříč celou republikou

Centrum vzniklo spojením 1. LF UK, ÚVN a VFN a spolupracuje také s mnoha dalšími specializovanými pracovišti. Mezi ně patří například největší klinika endokrinologie v České republice III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN, dále pak Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Radiodiagnostické oddělení ÚVN, Ústav radiační terapie ÚVN, Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie Nemocnice Na Homolce a další. Centrum však spolupracuje s pracovišti a endokrinology, neurology a očními lékaři i dalšími specialisty v rámci celé republiky. Příkladem je spolupráce s fakultními nemocnicemi v Ostravě nebo v Hradci Králové.  

„Není to tedy jen o tom, že vše musí být na jednom místě, ale jde o komunikaci širšího týmu. A aby tento tým nebyl jen virtuální, založili jsme před rokem pravidelné společné semináře,“ přibližuje Netuka. Ty se konají jednou měsíčně a jsou jak pro základní členy týmu, tak pro desítky spolupracujících endokrinologů, ambulantních a z dalších center v rámci celé republiky.

„Kromě přednášek a edukativní činnosti máme také jednotlivé kazuistiky, kde probíráme jak pacienty před operací, tak po operacích, nebo třeba i ty, u kterých by bylo nejlepší vůbec neoperovat, ale jen dál došetřovat a třeba léčit léky. Takže je zde i tato nabídka, aby ambulantní endokrinolog mohl svého pacienta odprezentovat a poradit se s dalšími endokrinology,“ vysvětluje.

Cílem není odebrání pacientů, ale nabídka spolupráce

A poukazuje na zásadní bod, že cílem centra není odebrání pacientů ošetřujícím neurologům, endokrinologům a očním lékařům, ale právě nabídka spolupráce a konzultace. „V některých případech může proběhnout neurochirurgický výkon, ale po stabilizaci stavu se pacient vrací zpět do péče ošetřujícího endokrinologa, který je v blízkosti bydliště pacienta. Hlavní motto není tvorba monopolu. Monopol na jakékoliv typy onemocnění je vždy špatně a konkurence má být. Ale měli bychom se velmi snažit dávat pozitivní signály jak pro pacientské organizace, tak v tomto případě pro endokrinology. A zároveň i těm, kteří nám dávají největší důvěru, a těmi jsou samotní pacienti,“ uzavírá Netuka.

Centrum excelence pro léčbu nádorů hypofýzy 1. LF UK bylo ustaveno při příležitosti pořádání semináře v Kongresovém centru ÚVN s řadou světově uznávaných hostů z oboru neurochirurgie, který proběhl koncem dubna tohoto roku. Mezi řečníky byli John Kopchick z univerzity v americkém Ohiu a Peter Trainer  z kliniky v San Diegu, dále vystoupil prof. Alexandr Muacevic z Mnichovského Evropského radiochirurgického centra a docent Roman Liščák z Nemocnice na Homolce. Blok přednášek završil profesor David Netuka.

Statut Pituitárního centra excelence (Pituitary Tumors Center of Excellence – PTCOE) byl definován dle mezinárodních doporučení Evropské hypofyzární společnosti (Pituitary Society). Jednou ze základních podmínek pro vznik Centra excelence je, aby každý neurochirurg, který je součástí centra, odoperoval alespoň padesát adenomů hypofýzy za rok.

Silvie Purmová