Ilustrační foto: Pixabay

Německá vládní komise představila první část nemocniční reformy. Týká se porodní a pediatrické péče

Vládní komise pro moderní nemocniční péči předložila spolkovému ministru zdravotnictví Karlu Lauterbachovi (SPD) varianty první části nemocniční reformy. Týká se pediatrické péče, dětské chirurgie a porodnictví, jelikož právě v těchto oblastech má nemocniční péče v Německu největší nedostatky. Dokument, na který odkazuje odborný deník Deutsches Ärzteblatt, obsahuje několik modelů financování.

„V těchto oblastech je naše politická povinnost nejintenzivnější, protože potřeba (reformy) je zde největší,“ řekl spolkový ministr zdravotnictví Karl Lauterbach. Podle něho jsou prostředky, které v současné době do pediatrické a porodnické péče směřují, nedostačující k zajištění kvalitní nemocniční péče, „kterou děti potřebují a také si zaslouží“.

Podle šéfa rezortu německého zdravotnictví Lauterbacha v uplynulých letech ubylo v nemocnicích lůžek na odděleních dětské a porodnické péče, avšak za stejnou dobu se její potřeba zvýšila. „Situace v porodnictví není dobrá,“ cituje Karla Lauterbacha deník Deutsches Ärzteblatt.

Zatím jen krátkodobá řešení

Předseda a koordinátor Vládní komise pro moderní nemocniční péči Tom Bschor zdůraznil, že komise sleduje cíl ekonomicky umožnit a zpřístupnit lepší lékařskou péči dětem a rodícím ženám. K tomu je podle něho zapotřebí krátkodobě zmírnit finanční tlak, kterému oblast čelí.

Za tímto účelem komise představila návrh první fáze kompenzačních úprav, která by měla vstoupit v platnost už na začátku roku 2023. Další etapy, včetně parametrů a pobídek pro výrazné zvýšení kvality péče budou dle Bschorových slov představeny brzy. Má jít o vyladění kvality péče a její přiměřenosti ve vztahu k regionálním potřebám, kdy hlavním kritériem má být demografická struktura v jednotlivých regionech.

Komise doporučila, aby porodnická oddělení byla (vedle účtovaných výkonů) podpořena tam, kde mají jen malý počet porodů, ale v případě jejich zrušení by zanechávala příliš velkou nabídkovou mezeru v porodnické péči pro obyvatelstvo. Taková oddělení by dostávala jakousi „zajišťovací“ přirážku.

Čtveřice modelů pro zmírnění finančního tlaku

Pro zmírnění finančního tlaku v příštím roce vládní komise navrhla čtyři modely, kterými by bylo možné zmírnit ekonomickou zátěž pro pediatrickou nemocniční péči.

Model A by zajišťoval aktualizaci výnosů pro konkrétní oddělení bez ohledu na služby. Základem by byly výnosy jednotlivých oddělení realizované v roce 2019. Ty by měly být aktualizovány o určité procento a garantovány nezávisle na výkonu. Tento model je podle Bschora „poměrně snadno a rychle implementovatelný“, má ale nevýhodu, že nejsou brány v potaz změny výkonů a kapacity v pandemických letech 2020 až 2022.

Model B počítá s rozdělením prostředků podle dostupných léčebných kapacit. To by vycházelo z počtu provozuschopných lůžek na oddělení. Pro každé lůžko, které lze využít, by pak měla existovat národně definovaná částka jako základní faktor zajištění. A byl by nezávislý na objemu poskytovaných služeb.

Podle modelu C by se peníze rozdělily na základě počtu obsluhovaných osob. Pro každé oddělení by byla určena velikost populace, která by měla být odborně obsluhována, a to na základě určitých demografických faktorů – byl by definován jakýsi index populace.

Rozhodnou jednání mezi spolkovou a zemskými vládami

Vládní komise pro moderní nemocniční péči už dle svých dřívějších vyjádření vytvořila počítačový model, se kterým lze takové zadání přesně vypočítat. Pro každou dodanou osobu indexované populace by pak měla být stanovena a zaplacena konkrétní částka v eurech jako základní faktor nabídky nemocniční péče za kalendářní rok.

Komise pod vedením Toma Bschora představila i čtvrtý model D. Ten představuje určitou směs modelů B a C. Rozdělení peněz by bylo založeno na kombinaci poskytované léčebné kapacity a obsluhované populace. Objem peněžních prostředků by šel v tomto případě rovněž vypočítat podle zmíněného počítačového modelu.

Podle Karla Lauterbacha je nyní třeba konkrétní způsob financování projednat se spolkovými zeměmi. Debaty se uskuteční v rámci vzájemných rozhovorů na konci července nebo nejpozději na začátku srpna. Spolková vláda má prý zájem nalézt shodu na takové variantě, která bude spravedlivá ke všem zúčastněným.

Petr Musil