Zdravotní pojišťovny chystají velký společný tendr na očkovací látky za 2,8 miliardy

Zdravotní pojišťovny letos čeká velký tendr v hodnotě zhruba 2,8 miliardy korun bez DPH na očkovací látky pravidelných očkování. Doposud je distribuovala společnost Avenier. Foto: Pixabay

Zdravotní pojišťovny letos čeká obří výběrové řízení na očkovací látky pro pravidelná očkování, která ukládá stát. Hodnota veřejné zakázky by měla činit 2,8 miliardy korun bez DPH, přičemž má zajistit látky od příštího ledna po dobu čtyř let. V tuto chvíli se připravuje zadávací dokumentace.

 

Očkovací látky nakupují zdravotní pojišťovny od roku 2012, do té doby je pořizoval stát za zhruba 800 milionů ročně. Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom mají hradit pravidelná očkování stanovená vyhláškou ministerstva zdravotnictví, a to na základě smlouvy, kterou uzavřou s distributorem očkovacích látek. Postup pojišťoven, který předchází uzavření smlouvy, není zákonem 48/1997 stanoven.

„Prakticky to tedy funguje tak, že zdravotní pojišťovny mají uzavřenu smlouvu s distributorem (tj. osobou oprávněnou dodávat očkovací látky podle zákona o léčivech), distributor dodává očkovací látky přímo poskytovatelům zdravotních služeb (zejm. praktičtí lékaři pro děti a dorost a praktičtí lékaři) a zdravotní pojišťovna uhradí distributorovi dodávku očkovací látky lékaři a lékaři pak uhradí aplikaci očkovací látky (tedy vykázaný výkon),“ popisuje Oldřich Tichý, mluvčí VZP.

Ministerstvo zdravotnictví pak podle zákona hradí náklady na očkovací látky pro zvláštní a mimořádné očkování a dále látky pro očkování osob, které nejsou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

„Roční náklady na uvedená očkování jsou v jednotkách milionů korun. Již v roce 2015 se uskutečnila veřejná zakázka s názvem Dodávka očkovacích látek pro pravidelná očkování fyzických osob, které nejsou pojištěnci podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, pro ministerstvo zdravotnictví na rok 2016 a 2017 v hodnotě nepřesahující částku 1,9 milionu Kč. V letošním roce pak veřejná zakázka na dodávky očkovací látky proti virové hepatitidě A na léta 2017 a 2018 v hodnotě cca 3,5 milionu Kč. Na podzim letošního roku budou zveřejněna ministerstvem zdravotnictví výběrová řízení na dodávky výše specifikovaných očkovacích látek pro období let 2018 – 2020,“ napsal nám Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Tendr obstará SZP

Oproti tomu zdravotní pojišťovny čeká podstatně větší tendr, který bude pro všech sedm společný. „Zdravotní pojišťovny a Svaz zdravotních pojišťoven se v souladu s ustanovením § 43 zákona o zadávání veřejných zakázek dohodly, že provedení úkonů spojených se zadávacím řízením na dodávky a distribuci očkovacích látek pro pravidelná očkování na období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021 dle zákona o zadávání veřejných zakázek jménem a na účet zdravotních pojišťoven obstará Svaz,“ píše se ve smlouvě o společném zadávání a o smluvním zastoupení zadavatelů, kterou uzavřely všechny zdravotní pojišťovny se Svazem zdravotních pojišťoven ČR dne 2. března 2017.

V současnosti se tak připravuje zadávací dokumentace na nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném zadávacím řízení, přičemž předpokládaná hodnota je zhruba 2,8 miliardy bez DPH na čtyři roky, tedy cca 700 milionů ročně. „S vybraným dodavatelem (distributorem) následně jednotlivé zdravotní pojišťovny uzavřou v souladu s ustanovením § 17 odst. 7 písm. d) zákona příslušnou smlouvu, na jejímž základě pak budou jednotlivými zdravotními pojišťovnami z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny léčivé přípravky obsahující očkovací látky dodané tímto distributorem pro pravidelná očkování v období 1. 1. 2018 až 31. 12. 2021,“ stojí dále ve smlouvě.

Každá zdravotní pojišťovna by tedy měla následně s distributorem uzavřít smlouvu, a to obvykle na kratší období tak, aby byl zohledněn počet očkovaných klientů v daném intervalu a také pravidelná aktualizace antigenního složení očkovacích látek.

Dosavadní výběr probíhal veřejnou obchodní soutěží

Podobně to fungovalo i v předchozích letech, kdy pojišťovny při výběru taktéž postupovaly společně. Tehdy ovšem neproběhlo výběrové řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, nýbrž veřejná obchodní soutěž.

„Pro předejití dotazu, proč zdravotní pojišťovny nepostupovaly podle zákona o veřejných zakázkách i v předchozí době: smlouva s distributorem nesplňovala definici veřejné zakázky dle předchozí právní úpravy (tj. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách), starý zákon se dle předchozí praxe na smlouvu na dodávku a distribuci očkovacích látek nevztahoval (v předchozí době bylo potvrzeno vyjádřením ÚOHS). Ke změně došlo v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek (zák. č. 134/2016 Sb.) K tomu bylo též vydáno stanovisko ÚOHS k uzavírání smluv o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování z 27. 12. 2016, ve kterém se ÚOHS vyjadřuje, že v budoucnu je s ohledem na nový zákon o zadávání veřejných zakázek nutné pohlížet na tyto právní vztahy (tj. smlouvy s distributory očkovacích látek) jako na veřejnou zakázku a zdravotní pojišťovny jsou tak povinny postupovat při uzavření smlouvy s distributorem dle zák. č. 134/2016 Sb.,“ vysvětluje Tichý.

V končícím období byla distributorem očkovacích látek firma Avenier. Například loni a letos tak v návaznosti na vyhlášku 537/2006 o očkování proti infekčním nemocem dodávala z kombinovaných vakcín hexavakcínu, očkovací látku proti záškrtu, dávivému kašli a tetanu, látku proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu a hemofilu influenzae b, MMR vakcínu a očkování proti záškrtu, dávivému kašli, tetanu a obrně (tedy pět kombinovaných vakcín). Z očkování proti jedné nemoci pak šlo o vakcínu proti hemofilu influenzae b, tetanu, hepatitidě B, obrně, polysacharidovou i konjugovanou vakcínu proti pneumokokům, TBC a hepatitidě B pro osoby v dialyzačním programu. Celkem tak šlo o 13 druhů vakcín. Ty přitom musely mít odpovídající antigenní složení podle rozhodnutí MZ číslo 261/2015 Sb., o antigenním složeni očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2016 (ev. 2017), vydaného na základě doporučení Národní imunizační komise pro kalendářní rok 2016, případně rok 2017. Ve smlouvách jednotlivých pojišťoven jsou uvedeny i předpokládané počty potřebných vakcín s tím, že v reálu může být plus minus deset procent rozdíl.

Michaela Koubová